Rejestry publiczne

Rejestr wydanych zaświadczeń na stopień nauczyciela mianowanego

Rejestr prowadzony na podstawie art. 9 g ust. 9 – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2014, poz. 191). Dane, zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Wymagane dokumenty

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Dane udostępnia się w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku  stwierdzenia braków wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Do odbioru danych osoba reprezentująca podmiot winna przedłożyć pisemne upoważnienie.

Komórka organizacyjna udostępniająca dane

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Biuro Edukacji

tel. 22 5979401

e-mail: edukacja@mazovia.pl

Uwagi i dodatkowe informacje

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenie techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony