Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestry publiczne

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzony jest podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 820) w związku z art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze

  1. Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem że, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Komórka organizacyjna udostępniająca dane

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel. 22 432 45 00
e-mail: geodezja@mazovia.pl

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 19.03.2021

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 19.03.2021 16:32

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2022 09:35

Liczba wyświetleń: 877


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony