Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestry publiczne

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Sposób udostępniania danych

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się w postaci:
  • cyfrowej,
  • analogowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest bezpłatne w przypadku udostępnień:
  • Zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k;
  • innych zbiorów danych wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w przypadku podmiotów i na cele, o których mowa w art. 40a ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest odpłatne. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zostały określone w załączniku do ustawy.
 4. Wysokość należnej opłaty za udostępnienie danych z rejestru oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 5. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem danych z rejestru.
 6. Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr rachunku: 62 1020 1026 0000 1502 0240 8177, gotówką lub kartą płatniczą w punkcie udostępniania danych na ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie (pok. 102A).
 7. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze odbywa się:
  • w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1  przez pobranie ze strony internetowej: https://gis.wrotamazowsza.pl/bezplatne-dane/;
  • w pozostałych przypadkach na wniosek:
   • udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   • o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

 • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797);
 • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, o którym mowa w art. 3, pkt 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).
 1. Uprawnienia podmiotu, który pozyskał dane z rejestru, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów, określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
 2. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów z rejestru lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
 3. Realizacja wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania lub ze względu na stopień skomplikowania sprawy – dwóch miesięcy.
 4. W przypadku udostępnień na podstawie wniosku z art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. 

Komórka organizacyjna udostępniająca dane

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel. 22 432 45 00
e-mail: geodezja@mazovia.pl

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami

Poniższe dokumenty powstały poza Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, dlatego nie odpowiadamy za ich dostępność. Właścicielem dokumentów jest Rada Ministrów oraz minister rozwoju. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 432 45 47 lub na adres e-mail: pawel.borucki@mazovia.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii (CG)

Data wytworzenia: 14.04.2021

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 14.04.2021 14:33

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2022 10:19

Liczba wyświetleń: 1095


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony