Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestry publiczne

Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsca występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Informacje o danych zawartych w rejestrze są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. W przypadku wniosków w formie dokumentów elektronicznych wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Rejestr dotyczący PCB

Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.). Sposób prowadzenia i zakres danych wprowadzanych do rejestru dotyczącego PCB określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r .w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1034).

Rejestr wyrobów zawierających azbest

Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.).

Sposób prowadzenia i zakres danych wprowadzanych do rejestru wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012r .w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 r., poz. 25).

Rejestry prowadzi:

Departament Środowiska UMWM, Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Kłopotowskiego 5, 03-715 Warszawa

tel. (22) 5979087

e-mail: srodowisko@mazovia.pl

Sposób udostępniania danych

 1. Informacje o danych zawartych w rejestrze są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej).
 2. Udostępnienie danych podlega opłacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).
 3. Wniosek można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. W przypadku wniosków w formie dokumentów elektronicznych wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
 4. We wniosku należy podać dane kontaktowe (nr faksu oraz e-mail).
 5. Na wniosek udostępniane są zarówno dane szczegółowe (np. dotyczące urządzeń i instalacji zawierających PCB wykorzystywanych przez określony podmiot), jak i dane zbiorcze (np. dotyczące urządzeń i instalacji zawierających PCB wykorzystywanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego).
 6. Dane udostępniane są w formie:
  • wydruku z Rejestru,
  • elektronicznej – plik exel (*.xls).

Układ danych i ich zakres jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska.

 1. Informacje udostępniane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub ze względu na stopień skomplikowania sprawy – dwóch miesięcy.
 2. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji, na którą służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 11.03.2021

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 11.03.2021 12:32

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2021 16:10

Liczba wyświetleń: 678


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony