Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komisje sejmiku

Planowane posiedzenia

Kalendarz spotkań komisji sejmiku wraz z porządkiem obrad.

Posiedzenie z dnia 2023-02-09

 • Godzina: 9:00
 • Miejsce: zdalnie
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Porządek obrad:
  1. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego.
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
  3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.
  4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
  5. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 2023-02-09

 • Godzina: 11:00
 • Miejsce: Muzeum Niepodległości w Warszawie (Pałac Przebendowskich – Radziwiłłów, przy al. „Solidarności” 62)
 • Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Pierwsze czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (Druk Nr 916).
  3. Informacja nt. bieżącego funkcjonowania Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz planów na kolejne lata.
  4. Sprawy różne.

 

Osoby chcące uczestniczyć on-line w posiedzeniu komisji proszone są o kontakt z Biurem Komisji Sejmiku pod numerem (22) 4324560 lub (22) 4324570.

Korzystając z uprawnienia umożliwiającego wstęp na posiedzenia komisji, wynikającego z ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej należy pamiętać, że udział w dyskusji jest równoznaczny z utrwaleniem danych osobowych. Dane zostaną utrwalone w protokołach i mogą być zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. Odnośniki do dokumentów mogą być zamieszczane w publikacjach na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w mediach społecznościowych, za których prowadzenie odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w nawiązaniu do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w celu zapewnienia jawności działania organów;
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 • posiedzenia komisji są protokołowane, ponadto w szczególnych przypadkach mogą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania/zdjęcia z posiedzeń komisji oraz protokoły komisji mogą być udostępnione w Internecie, na stronie mazovia.pl. Dane osobowe mogą być również przekazane do państwa trzeciego w związku z ich publikacją na www.facebook.com/sejmikmazowiecki, w formie informacji z prac komisji, co może wiązać się z ryzykiem braku możliwości zapewnienia danym osobowym takiej samej ochrony jak ma to miejsce w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce "Polityka prywatności".

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (w tym celu należy kontaktować się z Kancelarią Sejmiku – pod adresem administratora danych lub z inspektorem ochrony danych);

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicząc w posiedzeniach komisji należy pamiętać, że dane osobowe przetwarzane są na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 12.03.2021 12:19

Ostatnio zaktualizował: Anna Czubla

Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2023 12:18

Liczba wyświetleń: 6433


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony