Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Start

Słownik skrótów

W publikowanych na stronach www.mazovia.pl i www.bip.mazovia.pl treściach pojawiają się skróty – nie tylko powszechnie używane w języku polskim. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu wyjaśniamy najczęściej używane skróty.

Skróty ogólne:

 • BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
 • BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
 • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
 • B+R – działalność badawczo-rozwojowa
 • CMS – aplikacja służąca do prowadzenia strony internetowej (ang. content management system)
 • Dz.U. – Dziennik Ustaw
 • Dz.Urz.Woj. – Dziennik Urzędowy Województwa
 • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 • ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
 • IOD – inspektor ochrony danych
 • JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • MŚP – sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • NGO – skrót od angielskiej nazwy "non-governmental organisation" oznaczający organizację pozarządową, np. fundację.
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • OPP – Organizacja Pożytku Publicznego
 • PE – Parlament Europejski
 • PGO – Plan Gospodarki Odpadami
 • PJM – Polski Język Migowy
 • PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
 • PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1)
 • RP – Rzeczpospolita Polska
 • SDK – Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
 • SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • UDIP – ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • UE – Unia Europejska
 • UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
 • WCAG 2.1 – międzynarodowy standard dotyczący tzw. dostępności cyfrowej (ang. Web Content Accessibility Guidelines); obowiązuje na stronach polskich instytucji publicznych.
 • WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania

Skróty powiązane z Samorządem Województwa Mazowieckiego

 • MIAD – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców
 • MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
 • MIWIS – Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej
 • MIWOPiM – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
 • MRBRD – Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • RIT – regionalne inwestycje terytorialne
 • RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 • SIWM - System Identyfikacji Wizualnej Mazowsza
 • UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne

 Skróty nazw departamentów urzędu marszałkowskiego

 • KM – Kancelaria Marszałka
 • KS – Kancelaria Sejmiku
 • BF Departament Budżetu i Finansów
 • CG Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
 • ES Departament Edukacji Publicznej i Sportu
 • KO – Departament Kontroli
 • KP – Departament Kultury, Promocji i Turystyki
 • NI Departament Nieruchomości i Infrastruktury
 • NW – Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
 • OR Departament Organizacji
 • OS Departament Opłat Środowiskowych
 • PE – Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
 • PZ Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 • RF Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
 • RW – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • ZD – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Skróty nazw jednostek podległych

 • KM – Koleje Mazowieckie
 • MCPS – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • MWOMP – Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 • MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa
 • WUP – Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 01.07.2021

Opublikował w BIP: Super Administrator

Data opublikowania: 01.07.2021 14:00

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 14.07.2021 07:54

Liczba wyświetleń: 17263

Data opublikowania: 01.07.2021 14:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony