Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Komisje sejmiku

Komisje

Sejmik Województwa może powoływać stałe i doraźne komisje do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku Województwa. Sejmik Województwa wybiera skład osobowy komisji spośród radnych zgłoszonych przez kluby radnych oraz radnych nie zrzeszonych. W skład komisji stałych wchodzi co najmniej 5 radnych. Radny może być członkiem co najwyżej 3 komisji stałych. Sejmik powołując komisję doraźną, określa zakres jej zadań oraz skład osobowy, a także termin, na jaki została powołana.

Komisje pracują na posiedzeniach. Przewodniczący komisji wyznacza terminy posiedzeń komisji zawiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich członków komisji, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i inne niezbędne dokumenty. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność uzna za konieczną dla pracy komisji. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu komisji w głosowaniu jawnym (§ 25 ust 1 Statutu Województwa Mazowieckiego).

Zakres zadań, przedmiot działania, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez Sejmik Województwa określa Statut Województwa.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook – Sejmik Województwa Mazowieckiego

Serwis X (Twitter) – Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 25.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 25.04.2021 10:54

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2023 15:10

Liczba wyświetleń: 21307

Data opublikowania: 25.04.2021 10:54


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony