Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

Obwieszczenie z 27 lutego 2024 r., znak: PE-I.7440.6.2023.KP

Obwieszczenie dot. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek.

Zawiadomienie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 26.01.2024 r.,  w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek,  informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej Kpa). Zgodnie z art. 36  Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Wezwaniem z dnia 27.02.2024 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego wskazał pełnomocnikowi spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., iż przedmiotowy projekt robót geologicznych nie spełnia wymogów określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, wskazując termin 60 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w szczególności poprzez przedłożenie dodatkowych dowodów.

Biorąc pod uwagę czas niezbędny na dostosowanie ww. opracowania do wymogów prawa, jego ponowną analizę a także konieczność oczekiwania na wyrażenie opinii przez właściwych miejscowo wójtów i burmistrzów zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 30 września 2024 roku.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Ponadto, zgodnie z art. 37 § 3a Kpa jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4-8 nie stosuje się.

Wywieszono dnia 27 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karol Parkita

Data wytworzenia: 27.02.2024

Opublikował w BIP: Ewa Szemela

Data opublikowania: 27.02.2024 13:35

Ostatnio zaktualizował: Ewa Szemela

Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2024 11:48

Liczba wyświetleń: 22

Data opublikowania: 27.02.2024 13:35


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony