Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

Obwieszczenie z 19 lutego 2024 r., znak: PE-I.7440.3.2024.AT

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn.: „Opracowanie koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii”

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa), w związku z art. 41 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.02.2024 r. (data wpływu 14.02.2024 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn.: „Opracowanie koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii”.

Ponadto zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa została zakwalifikowana przez organ administracji geologicznej jako szczególnie skomplikowana. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania przy czym, w myśl art. § 35 ust. 5 Kpa, do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W sytuacji zaniedbania tej czynności doręczenie pisma pod dotychczas wskazanym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Wywieszono dnia 19.02.2024 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w celu rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na podstawie art. 80 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e- mail i nr telefonu) są podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dane osobowe (dotyczy osób prawnych)

 1. Dane osobowe:
 • osób reprezentujących Stronę postępowania/adresata decyzji administracyjnej, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
 • osób wskazanych przez Stronę postępowania/adresata decyzji administracyjnej, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zostały podane przez osobę prawną/zostały ustalone na podstawie danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez właściwych miejscowo starostów w ramach prowadzonego postępowania.
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 2. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 3 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 3. Ponadto osobom wskazanym przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
 4. Strona postępowania/adresat decyzji administracyjnej jest zobowiązana do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Aleksandra Turalska

Data wytworzenia: 19.02.2024

Opublikował w BIP: Ewa Szemela

Data opublikowania: 19.02.2024 11:47

Ostatnio zaktualizował: Ewa Szemela

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 11:59

Liczba wyświetleń: 32

Data opublikowania: 19.02.2024 11:47


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony