Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Komunikaty

Mazowsze dla sołectw 2024 – lista beneficjentów

„Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2024” obejmuje 456 zadań zgłoszonych przez 249 gmin.

Uprzejmie informujemy, iż Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2024 roku przyjął uchwałę nr 11/2024 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w programie pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

„Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2024” obejmuje 456 zadań zgłoszonych przez 249 gmin i stanowi załącznik do ww. uchwały. 

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024”:

UWAGA

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanego dokumentu.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 • Pomoc finansowa w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania - jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż w dniu zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 30 września 2024 r.
 • Zadanie musi zostać zrealizowane tak, aby w całości wypełniony został jego cel, określany każdorazowo przez Gminę we wniosku o pomoc finansową.
 • Zmiana przez Beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Sejmiku: (Harmonogram sesji sejmiku 2021-2024 - Witryna Mazovia.pl).
 • Beneficjent może wystąpić do Departamentu o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu Zadania za pomocą platformy Witkac.pl, elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP, adresu e-mailowego: mias.mazowsze@mazovia.pl lub pisemnie na adres Departamentu opisując zakres proponowanej zmiany. Zmiana zakresu bez zgody Departamentu jest możliwa, ale na własne ryzyko beneficjenta. Jeśli podczas weryfikacji sprawozdania końcowego dokonana modyfikacja zakresu okaże się niezgodna z nazwą i/lub celem zadania – wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a Pomoc finansowa stosownie pomniejszona.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Marta Król, tel.: (22) 59-79-239
 • Beata Czyżewska, tel.: (22) 59-79-174
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Iza Dzierżanowska, tel.: (22) 59-79-613
 • Franciszek Woldański, tel.: (22) 59-79-341
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Powiązane

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Marcin Cebula (RW)

Data wytworzenia: 08.02.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Targoński

Data opublikowania: 08.02.2024 14:14

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 08:38

Liczba wyświetleń: 1490

Data opublikowania: 08.02.2024 14:14


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony