Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla młodzieży – nabór uzupełniający

Nabór trwa od 21 czerwca do 12 lipca 2023 r. Zapraszamy do składania wniosków.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 6 czerwca 2023 r., podjął uchwałę nr 1005/415/23 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży” (dalej zwany Instrument „Mazowsze dla młodzieży”). Zmiany dotyczą m.in. możliwości przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

Terminy

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego można składać od 21 czerwca do 12 lipca 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu najpóźniej 12 lipca 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej.

W przypadku awarii systemu ePUA wniosek można wysłać na adres e-mail: mlodziez@mazovia.pl. W treści wiadomości e-mail prosimy podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Wyjątek stanowi Miasto Stołeczne Warszawa, które może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży” należy przygotować wg załączonego do uchwały wzoru, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wójt/ burmistrz/starosta/prezydent miasta) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/powiatu/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży”, który został zmieniony uchwałą nr 1005/415/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 6 czerwca 2023 r.

Cel inicjatywy

Poprawa jakości i wzmocnienie działania Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy oraz wsparcie gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, które planują w trakcie roku szkolnego 2023/2024 powołanie Młodzieżowych Rad, poprzez udzielanie im pomocy finansowej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Pomoc finansowa w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” jest przeznaczona dla gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy.

Uwaga!

Nabór uzupełniający nie dotyczy gmin/powiatów i dzielnic m. st. Warszawy, które znalazły się na liście beneficjentów zadania w danym roku kalendarzowym.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte następujące zadania związane z inicjatywą młodzieżowych rad:

 • wzmacniania działania już istniejących młodzieżowych rad polegające na:
  • organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  • realizowaniu inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
  • działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących młodzieżowych rad,
  • podnoszeniu kompetencji opiekunów młodzieżowych rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach);
 • powołania młodzieżowych rad polegające na:
  • organizowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej do młodzieżowej rady (m. in. plakaty, ulotki, media społecznościowe, lokalne portale internetowe),
  • organizowaniu sesji młodzieżowych rad (m.in. opracowanie i przekazanie młodzieżowym radnym materiałów edukacyjno-informacyjnych, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji, koszt dojazdu na sesje dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, koszt wynajęcia sali, koszt udziału prelegenta podczas sesji inauguracyjnej),
  • organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/ warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  • podnoszeniu kompetencji opiekunów młodzieżowych rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach).

Zasady udzielania pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży”, może wynieść do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Minimalna procentowa wartość wkładu własnego beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez województwo mazowieckie musi wynieść nie mniej niż 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

W przypadku naboru uzupełniającego dofinansowanie może dotyczyć jednego lub kilku zadań, przy czym na:

 • działania informacyjno-promocyjne dotyczących młodzieżowych rad,
 • podnoszenie kompetencji opiekunów młodzieżowych rad,
 • realizowanie inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
 • organizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej

– można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych zadań, maksymalnie kwotę po 5000 zł.

Ponadto zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, np. laptop, drukarka, skaner, rzutnik, tablet itp. nie może przekroczyć 25 % kosztu całkowitego zadania a finansowanie kosztów cateringu nie może przekroczyć 30% kosztu całkowitego Zadania.

Szczegółowych informacji na temat udzielania i przekazywania pomocy finansowej w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży” udzielają pracownicy Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności w Departamencie Organizacji:

 • Katarzyna Górska-Manczenko, tel.  22 59 79 244
 • Anna Kurowska, tel. 22 43 79 477
 • Adrian Kuśmierz, tel. 22 35 63 802
 • Elwira Wiechecka, tel. 22 59 79 693.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Elwira Wiechecka (OR)

Data wytworzenia: 21.06.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 21.06.2023 09:53

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 17.07.2023 09:31

Liczba wyświetleń: 1657


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony