Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Komunikaty

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – lista beneficjentów

Lista beneficjentów obejmuje 216 zadań zgłoszonych przez 216 beneficjentów.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 6 lutego 2024 r. przyjął uchwałę nr 12/24 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”. Na jej mocy gminy partycypujące w programie otrzymają pomoc finansową z budżetu województwa na zgłoszone zadania.

Lista beneficjentów programu jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 12/24.  Lista obejmuje 216 zadań zgłoszonych przez 216 beneficjentów.

Podpisanie umów

Każdy beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania umowy.

W celu weryfikacji danych zawartych w umowie po otrzymaniu powiadomienia beneficjent może zwrócić się do departamentu z prośbą udostępnienie wersji elektronicznej dokumentu.

Ważne wytyczne

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 • Pomoc finansowa w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zostanie przekazana beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego zadania. Będzie to część kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostały poniesione przez beneficjenta w trakcie realizacji zadania.
 • Za koszt kwalifikowalny zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez beneficjenta zgodnie z zapisami umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania i złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej. Koszt kwalifikowalny nie może być poniesiony wcześniej niż w dniu zawarcia umowy i nie później niż 31 października 2024 r.
 • Zadanie musi zostać zrealizowane tak, aby w całości wypełniony został cel jego realizacji, określany każdorazowo we wniosku o przyznanie pomocy finansowej dotyczącym danego zadania.
 • Zmiana przez beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem sejmiku. Harmonogram sesji sejmiku 2021-2024.
 • Beneficjent może wystąpić o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umwm/SkrytkaESP opisując zakres proponowanej zmiany. Departament informuje beneficjenta o decyzji Województwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Zmiana zakresu zadania bez uzyskania wcześniejszej zgody Województwa jest dopuszczalna na własne ryzyko Beneficjenta. Jeśli podczas weryfikacji Sprawozdania końcowego z realizacji zadania dokonana modyfikacja zakresu zadania okaże się niezgodna z nazwą i/lub celem realizacji zadania – wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a pomoc finansowa stosownie pomniejszona.

Dodatkowe informacje

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239,
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307,
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284,
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131,
 • Franciszek Woldański, tel. (22) 59-79-341,
 • Beata Czyżewska, tel.: (22) 59-79-174,
 • Iza Dzierżanowska, tel. (22) 59-79-613,
 • Marzena Rogozińska kierownik wydziału, tel. (22) 59-79-363.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Piotr Rawa (RW)

Data wytworzenia: 08.02.2024

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 08.02.2024 12:57

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 08.02.2024 12:57

Liczba wyświetleń: 1142

Data opublikowania: 08.02.2024 12:57


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony