Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 – lista beneficjentów i wzór umowy

Wsparcie otrzymało 238 zadań zgłoszonych przez 238 podmiotów.

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 23 maja 2023 r., przyjął uchwałę nr 95/23 w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Uchwałą tą, władze województwa mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w programie pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista Beneficjentów Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 stanowi załącznik do komunikatu.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”: Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2023 r. uchwałą nr 927/410/23 dokonał akceptacji wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” (wzór umowy stanowi załącznik do komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej: Departament) w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.

Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

Ważne informacje!

 • Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanego dokumentu.
 • Pomoc finansowa w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” zostanie przekazana beneficjentowi przez województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego zadania – jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez beneficjenta.
 • Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez beneficjenta zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania i złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej oraz nie wcześniej niż w dniu zawarcia pomiędzy województwem a beneficjentem ww. umowy i nie później niż 31 października 2023 r.
 • Zadanie musi zostać zrealizowane tak, aby w całości wypełniony został cel jego realizacji, określany każdorazowo we wniosku o przyznanie pomocy finansowej dotyczącym danego zadania.Zmiana przez beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez
 • Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem sejmiku (harmonogram sesji sejmiku).
 • Beneficjent może wystąpić do województwa o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umwm/SkrytkaESP opisując zakres proponowanej zmiany. Departament informuje Beneficjenta o decyzji Województwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Zmiana zakresu zadania bez uzyskania wcześniejszej zgody Województwa jest dopuszczalna na własne ryzyko Beneficjenta. Jeśli podczas weryfikacji Sprawozdania końcowego z realizacji zadania dokonana modyfikacja zakresu zadania okaże się niezgodna z nazwą i/lub celem realizacji zadania – wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a pomoc finansowa stosownie pomniejszona.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Marcin Cebula (RW)

Data wytworzenia: 25.05.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 25.05.2023 14:20

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 14:24

Liczba wyświetleń: 2253


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony