Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla działkowców 2024 – nabór wniosków

Od 30 października do 8 grudnia 2023 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD, mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1619/440/23 z 3 października 2023 r., przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024” to już szósta edycja programu, który jest inicjatywą wspierającą działanie rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), które realizują zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Warunki udziału w programie

 • uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
 • dla każdego spośród zgłaszanych zadań JST przesyła, w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024”, odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • maksymalna wartość dofinansowania na jeden ROD nie może być większa niż 20 000 zł na jedno zadanie.
 • pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • osobiście w godzinach: 9.00–15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem: PE – „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak przygotować wniosek?

 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru wniosku załączonego do uchwały nr 1619/440/23 w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik, kopię (np. uchwałę, decyzję, deklarację, informację itp.), stanowiącą podstawę do uznania przez województwo, iż zadanie to jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (prezydenta, wójta lub burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika.

Ważne informacje

 1. Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach instrumentu „Mazowsze dla działkowców 2024” oraz nie później niż 15 listopada 2024 r. z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. Regulaminu.
 2. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.
 3. Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach instrumentu „Mazowsze dla działkowców 2024” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach ww. instrumentu.

Uwaga!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024” należy kierować na adres e-mail: miad.mazowsze@mazovia.pl . Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać sformułowanie: „Gmina …………… – Mazowsze dla działkowców 2024”, a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

Kontakt

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Magdalena Szefer, tel.: 22 59 79 057
 • Paweł Szcześniak, tel.: 22 59 79 058

Dokumenty

Regulamin, wniosek o przyznanie pomocy finansowej, wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie do udziału w Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”, karta oceny wniosku, sprawozdanie końcowe są załącznikami do uchwały nr 1619/440/23 .

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (PE)

Data wytworzenia: 27.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 27.10.2023 14:34

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2023 14:34

Liczba wyświetleń: 2292


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony