Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

2. Edukacja

2.02. Wpisanie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Nazwa usługi

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji;
 2. Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
 3. Akt założycielski;
 4. Statut;
 5. Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
  • kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
  • warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia

Opłaty

nie dotyczy

Numer konta

nie dotyczy

Uwagi

Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej powinien w szczególności zawierać – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663 e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045);
 2. mogą być udostępnione:
  1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, zostanie wydana decyzja odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin załatwienia sprawy przez urząd
ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera wymaganych powyżej dokumentów lub danych wymienionych w § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mimo wezwania nie został uzupełniony.

Sposób odwołania

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 

Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 427
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 08.09.2021 10:48

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2022 15:19

Liczba wyświetleń: 179

Powrót na początek strony