Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.25. Kierowanie dzieci do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, prowadzonej przez organizację pozarządową na zlecenie Województwa Mazowieckiego

Nazwa usługi

KIEROWANIE DZIECI DO REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Odbiorca usługi

Samorządy powiatowe, na terenie których nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi
o szczególnych potrzebach: z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych oraz/lub stosowania specjalnych metod wychowawczych, specjalistycznej terapii.

Miejsce składania

 • osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mcps@mcps.com.pl;
 • za pomocą platformy ePUAP
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP.

Wymagane dokumenty

 

Powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców, powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka, składają wniosek o skierowanie dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Przy kierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej powiat przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot, również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
  w pieczy instytucjonalnej,
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 4. informację dotyczącą przebiegu pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców samorząd powiatowy przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
 2. dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
 3. dokumenty podróży dziecka,
 4. informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 6. informacja o rodzicach dziecka,
 7. dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

Opłaty

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w danym roku, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i są ustalane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 lutego 2022 r. średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wynosi 7 401,60 zł.

Środki, tj. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce, podlegają zwrotowi przez powiat, który uznał swą właściwość w zakresie zapewnienia danemu dziecku pieczy zastępczej.

Rozliczenia prowadzone są w formie zakupu usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
tj. pomiędzy powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy a Województwem Mazowieckim, które na prośbę powiatu umieszcza dziecko w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Przyjętą jednostką rozliczeniową, wskazaną w porozumieniu, dotyczącym średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, jest tzw. osobodzień liczony jako iloraz kwoty stanowiącej średnie miesięczne wydatki oraz średniej długości miesiąca. Od 1 lutego 2022 r. osobodzień wynosi 243,34 zł.

Numer konta

Podawany jest każdorazowo w odrębnym porozumieniu zawieranym pomiędzy województwem mazowieckim, a starostą danego powiatu, z którego pochodzi dziecko umieszczane w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Uwagi

Umieszczenie w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej może przebiegać przed wydaniem skierowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,

dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o skierowaniu i odpłatności na pobyt w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej
  z umieszczeniem i pobytem dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 • nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 • mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak podania danych może skutkować pozostawianiem wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.

Sposób odwołania

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447);
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
  1491 i 2052);
 4. uchwała nr 465/ 311/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do kierowania dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo-regionalnej oraz warunków jego pobytu
  i wysokości wydatków na utrzymanie;
 5. zarządzenie nr 506/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w roku 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 994).

Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel.: 22 376 85 54

e-mail: mcps@mcps.com.pl

Linki

Nie dotyczy.

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji (OR)

Data wytworzenia: 11.04.2022

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 11.04.2022 10:01

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2022 11:49

Liczba wyświetleń: 25


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony