Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.15. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa usługi

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy albo podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. stowarzyszenia, fundacje, samorządy gminne i powiatowe), prowadzące działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul.  Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (decyduje data otrzymania przesyłki przez Centrum);  ;
 3. za pomocą platformy ePUAP
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na druku, zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu składania wniosków, o którym mowa w pkt. 4, wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
Wniosek zawiera:

 1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 2. numer NIP i numer REGON;
 3. status prawny i podstawę działania;
 4. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 5. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;
 6. przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;
 7. nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 8. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;
 9. przewidywany koszt realizacji zadania;
 10. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;
 11. ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek;
 12. udokumentowaną informację o zapewnieniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 13. informację o przyznanych środkach PFRON, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;
 14. udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;
 16. informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;
 17. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dołącza się m.in.:

 1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 2. informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dodatkowo dołącza się potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

Opłaty

 Brak

Numer konta

Nie dotyczy

Uwagi

Wniosek składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.
Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot:

 1. będący przedsiębiorcą – wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania;
 2. niebędący przedsiębiorcą – wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

W przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny, marszałek województwa może zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe:
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), w związku rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937), a także w celu zawarcia, realizacji
  i rozliczenia umów w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, a  w  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres niezbędny dla zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o dofinansowanie robót budowlanych, jak również przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, w tym Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższej Izbie Kontroli, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do wnioskodawcy wysyłana jest informacja o występujących
we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie ich w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki (określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Sposób odwołania

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937).

Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 85, fax 22 376 85 99
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Linki

Brak

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 22.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:50

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 13:39

Liczba wyświetleń: 39

Powrót na początek strony