Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.04. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną („Wpis”), wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis podmiotom wpisanym wcześniej do rejestru („Zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („Aktualizacja”)

Nazwa usługi

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną („wpis”), wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis podmiotom wpisanym wcześniej do rejestru („zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („aktualizacja”).

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1. Do usługi „Wpis”:
  • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (plik do pobrania);
  • oświadczenie przedsiębiorcy (plik do pobrania);
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia (plik do pobrania);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 3. Do usługi „Aktualizacja”:
  • ankieta - aktualizacja danych (plik do pobrania);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru).

Opłaty

 1. Do usługi „Wpis”:
  opłatę za wpis w wysokości 400,00 zł należy wnieść na konto:

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Kasa Urzędu otwarta jest w godz.: 12.00 – 15.00.

W ramach opłaty za wpis wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o wpisie do rejestru.

 1. Do usługi „Zaświadczenie”:
  opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto:
  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Numer konta

Jak wyżej.

Uwagi

 Nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane przedsiębiorcy:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w celu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, Przedsiębiorcy przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Do usługi „Wpis” i „Zaświadczenie”: – w ciągi 7 dni.
 2. Do usługi „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Sposób odwołania

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2017 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546, z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 21.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:50

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:39

Liczba wyświetleń: 158

Powrót na początek strony