Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.09. Wydanie wtórnik zaświadczenia ADR dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych

Nazwa usługi

Wydanie wtórnik zaświadczenia ADR dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.

Odbiorca usługi

Kierowca ubiegający się z o wtórnik zaświadczenia ADR.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek osoby zainteresowanej o wydanie wtórnika zaświadczenia – załącznik nr 1;
 2. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2;
  Do formularza należy dołączyć kolorową fotografię o wymiarach o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby oraz złożyć własnoręczny podpis kierowcy niewykraczający poza ramkę.
 3. Potwierdzenie dokonanych opłat za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR oraz opłaty ewidencyjnej.

Dokumenty wymagane przy odbiorze wtórnika zaświadczenia ADR:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
 • w przypadku odbioru zaświadczenia ADR przez osobę inną niż wnioskująca należy przedstawić pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia udzielone przez osobę, dla której wydano zaświadczenie ADR.

Opłaty

 1. Z tytułu wydania wtórnika:
  • Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne opłata za wydanie wtórnika zaświadczenie ADR wynosi 50 zł.
  • Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 0,50 zł.
 2. Z tytułu wymiany zaświadczenia:
  • Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przypadku wymiany zaświadczenia wydanego przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Marszałek Województwa Mazowieckiego pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

W przypadku odbioru wtórnika zaświadczenia ADR lub zaświadczenia wydanego w wyniku wymiany, przez osobę inną niż wnioskodawca należy złożyć pełnomocnictwo. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (zwolnienie z opłaty udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 35 1020 1026 0000 1302 0194 6847 – opłata za wtórnik zaświadczenia ADR

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 83 1020 1026 0000 1702 0194 6854 – opłata ewidencyjna

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata za pełnomocnictwo

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Uprzejmie informuję, że:
  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl  lub pisząc na adres Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lub art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154, ze zm.), w celu wydania wtórnika zaświadczenia ADR;
  2. zostaną powierzone do przetwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1;
  3. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną;
  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia ADR.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154, ze zm.) Marszałek Województwa Mazowieckiego wydaje wtórnik zaświadczenia ADR w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odwołania

nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683);
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r., poz.1000, ze zm.)

Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59 79 204, (22) 59 79 206, (22) 59 79 198, (22) 59 79 129,
fax: (22) 59 79 316, email: adr@mazovia.pl 

Linki

nie dotyczy

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:29

Liczba wyświetleń: 845

Powrót na początek strony