Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.07. Wydawanie uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami

Nazwa usługi

Wydawanie uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Odbiorca usługi

Szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystający z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz inne osoby korzystające z tych przywilejów i immunitetów.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;

Wymagane dokumenty

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu wydania prawa jazdy:

 1. Wniosek Ministra Spraw Zagranicznych;
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy (według urzędowego wzoru – formularz dostępny w tutejszym Urzędzie Marszałkowskim, w każdym Wydziale Komunikacji lub w Starostwie);
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – 1 szt.;
 4. Kserokopia posiadanego, ważnego, zagranicznego prawa jazdy, potwierdzona za zgodność z oryginałem

  (wyraźna kserokopia wszystkich stron, oryginał dokumentu do wglądu);

 5. Uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy z określeniem odpowiednika kategorii polskiego prawa jazdy, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub misji specjalnej - jeżeli w prawie jazdy nie wskazano daty uzyskania uprawnienia należy złożyć pisemne oświadczenia z podaniem tej daty, w odniesieniu do każdej kategorii wskazanej w prawie jazdy;
 6. Kopia dokumentu tożsamości (paszportu lub legitymacji dyplomatycznej);
 7. Odpowiednio do pkt 6 - dokument tożsamości do wglądu (paszport lub legitymacja dyplomatyczna);
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli o ochronie danych osobowych.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu wydania wtórnika prawa jazdy:

 1. Wniosek Ministra Spraw Zagranicznych;
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy – według wzoru;
 3. Dowód uiszczenia opłaty 100,50 zł za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (100,00 zł za wydanie prawa jazdy oraz 0,50 zł opłata ewidencyjna);
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – 1 szt.;
 5. Kserokopia posiadanego polskiego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych;
 6. Dokument tożsamości do wglądu (paszport lub legitymacja dyplomatyczna);
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli o ochronie danych osobowych.
 8. Ponadto:
  1. w przypadku zniszczenia, zmiany danych – okazanie zniszczonego lub wymagającego zmiany danych dokumentu;
  2. w przypadku utraty dokumentu - oświadczenie osoby ubiegającej się o wtórnik potwierdzające utratę dokumentu - pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  3. w przypadku przedłużenia ważności polskiego prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B
   – orzeczenie lekarskie;
  4. w przypadku przedłużenia ważności polskiego prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E i D+E – orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne.
    

Dokumenty wymagane przy odbiorze prawa jazdy, bądź wtórnika prawa jazdy:

 1. Oryginał zagranicznego prawa jazdy – tylko w przypadku prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż wysyłające;
 2. W przypadku odbioru prawa jazdy, bądź wtórnika prawa jazdy, przez inną osobę, niż wnioskodawca, należy złożyć pełnomocnictwo. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej, od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.     

       Zwolnienie z opłaty udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

       Opłata za pełnomocnictwo dotyczy tylko wnioskodawcy reprezentującego kraj, który nie
       jest stroną umowy o wzajemnym zniesieniu opłat skarbowych.

Opłaty

Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy wydawane jest nieodpłatnie.

Za wydanie wtórnika prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej, od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł – tylko w przypadku odbioru dokumentu przez inną osobę niż wnioskodawca.

Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika,
nr rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata za pełnomocnictwo               

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
nr rachunku bankowego: 61 1020 1097 0000 7702 0116 2841 – opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl  lub pisząc na adres Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.), w celu wydania prawa jazdy;
  2. zostaną powierzone do przetwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1;
  3. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną;
  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania prawa jazdy.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później, niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 3. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób odwołania

Na decyzję odmawiającą wydania prawa jazdy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702, ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r., poz. 140 ze zm.).

Sprawę prowadzi

Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4,
Punkt obsługi interesantów i wydawania dokumentów, pok. nr 233 (II piętro)
tel. (22) 59-79-129,
fax. (22) 59-79-316
e-mail.: adr@mazovia.pl 

Linki

nie dotyczy

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:29

Liczba wyświetleń: 279

Powrót na początek strony