Aktualności - sejmik

XLVI posiedzenie Sejmiku Mazowsza

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski siedzi za stołem. Przed nim stoi otwarty laptop, a za nim - banery z godłem mazowsza Autor: fot. arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 135 podmiotom 11 mln zł dotacji na prace przy zabytkach na obszarze województwa mazowieckiego.

Na zabytki

Realizując „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” sejmik przyznał 135 podmiotom 11 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Dofinansowanie otrzyma 87 kościelnych osób prawnych, 19 jednostek samorządu terytorialnego, 11 osób fizycznych, 5 przedsiębiorców i 6 organizacji pozarządowych.

Pomoc dla samorządów

Gmina Rybno uzyskała 4 mln zł na zadanie polegające na likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych w miejscowości Jasieniec. Dotację – 2,2 mln zł – otrzyma miasto Sierpc na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina. Dzięki temu w 2022 r. odwodnione zostaną drogi wojewódzkie nr 541 i 560.

1,16 mln zł od sejmiku uzyskał powiat wołomiński na realizację prac remontowych na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin. Radni zwiększyli też o 609 tys. zł pomoc finansową dla gminy Klembów na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica.

Mazowsze dla Młodzieży

28 beneficjentów otrzyma 446,7 tys. zł w ramach nowego samorządowego programu: Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”. Pomoc finansowa przyczyni się do realizacji zadań służących poprawie jakości i wzmocnieniu działania młodzieżowych rad oraz upowszechnieniu idei samorządowej wśród młodzieży.

Zmiany i modyfikacje w programach wsparcia

Na wnioski beneficjentów dokonano zmian w czterech uchwałach sejmiku dotyczących pomocy finansowej:

  • w ramach zadania „OSP–2022”,
  • z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
  • na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022,
  • na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Podczas sesji przyjęto dokument „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej Województwa Mazowieckiego za 2021 rok”. Opracowało go – w formie wojewódzkiego raportu zbiorczego wraz z rekomendacjami – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie przekazywanych przez gminy i powiaty ocen. Uwzględniały one kwestie społeczne, występujące na obszarze tych samorządów i działania podejmowane na rzecz ograniczenia wskazanych problemów. Zebrane dane wykorzystywane będą:

  • do diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych, niezbędnych przy tworzeniu centrum usług społecznych na terenie gminy,
  • w procesie monitorowania realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030,
  • przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i przygotowywaniu programów pomocowych przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe,

Inne decyzje

Znowelizowano budżet województwa mazowieckiego na 2022 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038.

Informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym województwa mazowieckiego za 2021 r. przedstawiła radnym Anna Krawczuk, p.o. Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zmienione zostały uchwały sejmiku w sprawach nadania statutów Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie i Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, konkursu „Edukreator na Mazowszu” oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Radni wyrazili zgodę na dokonanie kilku darowizn nieruchomości położonych w Płocku, na rzecz gminy – miasta Płock.

Przeniesiono na 2023 r. 2 mln zł dotacji celowej, przyznanej przez sejmik 21 grudnia 2021 r. m.st. Warszawie, na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach z drogą powiatową nr 5587W, ul. Estrady.

Za bezzasadną radni uznali skargę na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nie uwzględnili dwóch petycji.

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony