Aktualności - sejmik

Skąd wziął się sejmik?

Infografika; okładka pisma sejmiku z 1999 r. oraz tekst: Skąd wziął się sejmik? Powstał w konsekwencji przyjętej przez Sejm RP 18 lipca 1998 r. ustawy o nowym podziale administracyjnym Polski. Autor: arch. UMWM

Zadajecie sobie pytania jak powstał sejmik województwa, kiedy odbyły się pierwsze wybory albo pierwsze posiedzenie sejmiku?

Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych – powstał w konsekwencji przyjętej przez Sejm RP 18 lipca 1998 r. ustawy o nowym podziale administracyjnym Polski. Ustawa ta wprowadziła 1 stycznia 1999 r. nowy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami stały się gminy, powiaty i województwa. W wyniku reformy administracyjnej utworzone zostało województwo mazowieckie.

Pierwsze kroki

Powołanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dało początek tworzenia nowej administracji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pierwsze wybory do sejmików województw odbyły się 11 października 1998 r. Mieszkańcy tworzącego się nowego województwa mazowieckiego wybrali 80 radnych na 4-letnią kadencję. Organizacja pierwszego posiedzenia sejmiku oraz jego dalszego funkcjonowania powierzona została Delegatowi Rządu do spraw Reformy Ustrojowej w Województwie.

Po raz pierwszy radni województwa mazowieckiego zebrali się 10 listopada 1998 r. w sali 169 warszawskiego ratusza.

W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie województwa, od 2002 r. – czyli od II kadencji - w ławach Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiada 51 radnych. Od VI kadencji, czyli od 2018 r., kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat.

Sejmik samorządowy

Warto jednak podkreślić, że sejmiki samorządowe istniały już przed wprowadzeniem reformy administracyjnej państwa z 1998 r. W latach 1990–1998 w każdym województwie (a jak pamiętamy było ich 49) istniał sejmik samorządowy, składający się z reprezentantów gmin z terenu danego województwa. Wyboru delegatów do sejmiku dokonywały rady gmin. Sejmiki te pełniły funkcje opiniodawcze i reprezentacyjne. Funkcjonowały przy nich kolegia odwoławcze, które orzekały w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony