Z posiedzeń zarządu

21. posiedzenie zarządu, 29 stycznia 2019 r.

2019.01.30 08:30

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 29 stycznia, odbyło się 21 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

S.A. – Spółka akcyjna,

YOUMOBIL (Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks) – z ang. Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z:
  1. 17 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 21 stycznia 2019 r.,
  2. 18 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 21 stycznia 2019 r. (w trybie obiegowym),
  3. 19 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. (w trybie obiegowym),
  4. 20 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 stycznia 2019 r. (w trybie obiegowym),
 2. Informacja w sprawie zatwierdzenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów środków trwałych realizowanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2019 r.
 3. Informacja w sprawie możliwości nabycia pojazdów mechanicznych ze środków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zatrudnienia na rzecz innego podmiotu.
 11. Informacja w sprawie stanu spraw sądowych w przedmiocie nadpłat we wpłatach do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (tzw. janosikowe).
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2019 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.
 14. Informacja w sprawie jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego.
 15. Informacja w sprawie realizacji w 2019 r. Umowy na administrowanie warstwą regionalną systemu wybudowanego w ramach projektu pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz zapewnienia finansowania utrzymania warstwy regionalnej systemu wdrożonego w tym projekcie w latach 2019 – 2021.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę „KONCEPT” Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 17. Informacja w sprawie propozycji podziału wolnych środków wynikających z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 r.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.
 20. Informacja w sprawie poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 21. Informacja w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego przygotowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu dotyczących nauczycieli, w tym propozycji podniesienia wysokości środków zagwarantowanych na dodatki motywacyjne w szkołach i placówkach oświatowych z 6% na 7%.
 22. Informacja w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 23. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 24. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 25. Informacja dotycząca zaawansowania zadania pn.: „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świetojerskiej 9 w Warszawie.
 26. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 27. Informacja w sprawie zobowiązań Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
 28. Informacja w sprawie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektu pn.: „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.
 29. Informacja w sprawie:
  1. zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do ujęcia w budżecie na rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038,
  2. wniosków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dotyczących zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie województwa.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”.
 31. Informacja w sprawie sprawozdania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej z realizacji Planu wykonawczego za 2018 rok wraz z propozycją Planu wykonawczego na 2019 rok.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie ciągnika elektrycznego, stanowiącego mienie ruchome Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Nefrologicznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 35. Informacja w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
 36. Informacja w sprawie zorganizowania cyklu seminariów szkoleniowych dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczących sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia treści projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do właściwych organów o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu.
 38. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 34/2018/RF-I-SE.433.1.17.2018.AD z dnia 12 grudnia 2018 r.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na 2019 rok.
 42. Informacja dotycząca organizacji pracy Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.
 43. Informacja dotycząca pilotażu gov_LAB – programu edukacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego.
 44. Informacja w sprawie zmiany zapisów wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-b021/18 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014 – 2020.
 46. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy dla projektów Gminy Nadarzyn, skierowanych do dofinansowania w ramach konkursów nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 i nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 RPO WM 2014 – 2020.
 47. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 48. Informacja w sprawie wprowadzenia do umowy o dofinansowanie zapisów w § 4 dla projektu realizowanego przez Gminę Błonie w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 - Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM 2014 – 2020.
 49. Informacja w sprawie zgłoszenia wnioskodawcy Gmina Kowala, dotyczącego pozostawienia bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji wymogów formalnych wniosku nr RPMA.10.01.01 – 14-b739/18.
 50. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu oraz terminu złożenia prawomocnych pozwoleń na budowę dla projektu nr RPMA.04.03.01-14-9825/17, tytuł „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, realizowanego przez Beneficjenta Gminę Miasto Płońsk w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej RPO WM 2014-2020.
 51. Informacja w sprawie terminu złożenia pozwoleń na budowę dla projektów realizowanych przez Gminę Miejską Ciechanów w ramach Działania 6.2 RPO WM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16 oraz konkurs nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17).
 52. Informacja w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów do konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18 z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Schillera 10 w Warszawie.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia nieruchomości położonych w Sochaczewie.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Gostyninie, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa – Operator S.A.
 58. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu YOUMOBIL (Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks).
 59. Informacja w sprawie oceny wykonania umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w III kwartale na 2018 r.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na wynajem sali komputerowej na rzecz Monetia Sp. z o.o.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr 5/NI.II/N/13 o użyczenie nieruchomości, zawartej w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad wynagradzania oraz trybu postępowania w sprawach uzyskania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 64. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowisk dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 65. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie naboru wniosków kandydatów do Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 67. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 68. Informacja w sprawie dotacji celowej na zadanie „Mazowieckie Obserwatorium Kultury”.
 69. Informacja w sprawie zmian w Regulaminie XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
 70. Informacja w sprawie realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 71. Informacja w sprawie dofinansowania projektu: „Cyfrowy symbolizm – zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego”.
 72. Informacja w sprawie środków finansowych na 2019 rok dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
 73. Sprawy różne.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2019.01.30 08:32 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 395

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.