Z posiedzeń zarządu

17. posiedzenie zarządu, 21 stycznia 2019 r.

2019.01.22 11:05

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 21 stycznia, odbyło się 17. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

ZOZ – zakład opieki zdrowotnej,

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z 16 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 stycznia 2019 r.

 

 1. Informacja w sprawie zakupu modyfikacji systemu informatycznego ATMOTERM niezbędnych dla uszczelnienia i skuteczniejszej kontroli obsługi należności województwa mazowieckiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

 1. Informacja w sprawie rekomendowania rozliczenia części dotacji udzielonej Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania publicznego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

 

 1. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych w 2018 r.

 

 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018–2038 środków na finansowanie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.

 

 1. Informacja w sprawie przyznania nagrody laureatowi Konkursu Giełda Pomysłów – ARP Innovation Pitch organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 

 1. Informacja w sprawie trybu postępowania z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 162/17 z 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały antysmogowej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

 

 1. Informacja w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych z województwa mazowieckiego w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego.

 

 1. Informacja w sprawie propozycji działań mających na celu opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób starszych.

 

 1. Informacja w sprawie podjęcia dodatkowych działań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienie do projektu „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego – 2020 r.” w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienie do projektu „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2020 r.” w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej projektu Komputer to My (COMPUS: the computer is us) realizowanego w ramach Partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej w ramach Programu Erasmus+.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 

 1. Informacja w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 w temacie „Innovative and citizen – driven food system approaches in cities”.

 

 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2019.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Kałuszynie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Sp. z o.o. na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

 

 1. Informacja w sprawie zbycia części nieruchomości województwa mazowieckiego położonej w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Repkowskiej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz podpisywania zaświadczeń o pomocy de minimis.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Narbutta 50A.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia II edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza” oraz podpisania umowy o współpracy przy realizacji nagrody specjalnej.

 

 1. Informacja w sprawie monitorowania zadań w zakresie pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie roli Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

 

 1. Informacja w sprawie analizy ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, korupcji, nadużyć finansowych oraz innych ryzyk w związku z realizacją RPO WM 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji projektu Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”.

 

 1. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (stan na 31 grudnia 2018 r.).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-042/16 Oś priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu złożenia załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 - Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów do konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18 z Działania 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie  wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMA.04.02.00-14-8109/17 pt. „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10”, realizowanego przez Gminę Białobrzegi w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-028/16 Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na złożenie prawomocnego pozwolenia na budowę dla projektu realizowanego przez Gminę Milanówek w ramach  konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-046/17 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą nr 1749/388/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. (za okres od 1 do 31 grudnia 2018 r.).

 

 1. Informacja w sprawie rozbudowy i zmian funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji Planu Komunikacyjnego w 2019 r. w ramach PROW 2014–2020 poprzez akcję informacyjno-promocyjną „PRO(W)ste historie – 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej”.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” przez Gminę Pomiechówek.

 

 1. Informacja w sprawie niewydatkowanych w 2018 roku dochodów określonych w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadania, o których mowa w art. 22c ust. 1 tej ustawy.

 

 1. Informacja dotycząca sposobu uregulowania stanu prawnego mienia stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego a użyczonego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

 

 1. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Zakup defibrylatorów dla SPZOZ „RM Meditrans” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach”.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa rezonansu magnetycznego firmy Philips” w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie zaawansowania zadania „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

 

 1. Informacja w sprawie wniosków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie III edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” oraz upoważnienia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do jego przeprowadzenia.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji Konkursu Wiedzy o Mazowszu.

 

 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.

 

 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na zadanie: XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Klasyka Dzisiaj”.

 

 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 – Ochrona zabytków archeologicznych.

 

 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków na dotację podmiotową na 2019 rok dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadań w ramach zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

 1. Informacja w sprawie propozycji przeprowadzenia badań „WPŁYW EKONOMICZNY PRZEMYSŁU SPOTKAŃ NA GOSPODARKĘ MAZOWSZA”.

 

 1. Sprawy różne.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.22 11:10 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 173

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.