Z posiedzeń zarządu

16. posiedzenie zarządu, 15 stycznia 2019 r.

2019.01.16 09:20 , aktualizacja: 2019.01.16 09:26

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 15 stycznia, odbyło się 16. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z:
  1. 13. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego 2 stycznia 2019 r.
  2. 15. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego 8 stycznia 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ds. Inwestycji.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zatrudnienia na rzecz innego podmiotu.

 

 1. Informacja w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038.

 

 1. Informacja w sprawie współpracy z Fundacją LFR (Lubelska Fundacja Rozwoju) w Lublinie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa mazowieckiego na 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do umowy pożyczki z budżetu państwa w wysokości 246.527.895 zł, zawartej w dniu 4 września 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.

 

 1. Informacja w sprawie kwartalnych informacji, które województwo mazowieckie jest zobowiązane przedkładać Ministerstwu Finansów w związku z umową pożyczki.

 

 1. Informacja w sprawie zorganizowanej konferencji pt.: „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka”.

 

 1. Informacja w sprawie zakwalifikowania projektu „Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego – Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji i Geoinformacji (ASI)” do udziału w konkursie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2019 (World Summit on the Information Society Prizes 2019 – WSIS Prizes 2019).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Stację Muzeum w Warszawie w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019.

 

 1. Informacja w sprawie akceptacji sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych, w których stwierdzono wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy.

 

 1. Informacja w sprawie sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w obszarach: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz „Turystyka i krajoznawstwo”, które zostały złożone po terminie określonym w umowie.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji w przypadkach nie wywiązania się z obowiązków informacyjnych w obszarach „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Turystyka i krajoznawstwo” określonych w zawartych umowach.

 

 1. Informacja w sprawie wykonania Planu Wykonawczego na 2018 r. do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Planu Wykonawczego na 2019 rok do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dla naboru przeprowadzonego od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przystąpienie do projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

 1. Informacja w sprawie prawnych i organizacyjnych możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za wyżywienie w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości podjęcia współpracy w zakresie utworzenia i finansowania studiów podyplomowych w zakresie zanieczyszczeń powietrza związanych z niską emisją, metod i możliwości jej ograniczania, a także efektywności energetycznej metod termomodernizacji.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac nad opracowaniem aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

 

 1. Informacja w sprawie wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r. w imieniu województwa mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 r. w części, której dysponentem jest Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2019–2023 zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”.

 

 1. Informacja w sprawie wniosku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie o dofinansowanie ekspertyz i dokumentacji przedprojektowej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 na rok 2019.

 

 1. Informacja w sprawie zmiany terminu naboru nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój Rynku Pracy Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

 1. Informacja w sprawie pisma PKP PLK S.A. dotyczącego wzrostu kosztów projektów z zakresu linii kolejowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości wznowienia certyfikacji wydatków z Działania 8.1, 9.1 i 9.3 do Komisji Europejskiej w związku z zakwestionowaniem przez Europejski Trybunał Obrachunkowy kwalifikowalności VAT.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 31/2018/RF-I-SE.433.1.14.2018.AD z dnia 19 listopada 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 32/2018/RF-I-SE.433.1.12.2018.MJ z dnia 28 listopada 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania Strategii Wyjścia, stanowiącej Aneks nr 3 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-004/11-00 o dofinansowanie projektu „Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Strategia Wyjścia”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości za III kwartał 2018 r.

 

 1. Informacja w sprawie decyzji administracyjnych podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 i 2014–2020 w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w IV kwartale 2018 r.

 

 1. Informacja w sprawie zatrudnienia zewnętrznego eksperta do spraw powiększenia Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) o nowych członków.

 

 1. Informacja dotycząca projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

 

 1. Informacja w sprawie stanu wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ulicy Piłsudskiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce.

 

 1. Informacja w sprawie wysokości zobowiązań zaciągniętych w 2018 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury.

 

 1. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy województwem mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 1. Informacja w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego konsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury – „Administracyjny podział ruchu dla Lotniska Chopina w Warszawie – konsultacje”.

 

 1. Sprawy różne.

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Data modyfikacji: 2019.01.16 09:26
Modyfikował: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.16 09:26 edycja 2
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.16 09:25 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 259

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.