Sesje

  Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku. Sesje zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji powinno zawierać projekt porządku obrad, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane z projektowanym porządkiem obrad.


  Projekt porządku obrad i termin posiedzenia sejmiku ustala Przewodniczący Sejmiku po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczących Sejmiku i Przewodniczących Klubów. W przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu wobec projektu porządku obrad prowadzący obrad stwierdza przyjęcie porządku obrad. Wnioski o zmianę porządku obrad poddaje się pod głosowanie jawne w kolejności ich zgłoszenia. Sejmik może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów, ustawowego składu Sejmiku. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej sejmiku wymagana jest dodatkowa zgoda osób, na wniosek których taką sesję zwołano.

  Porządek obrad musi zawierać punkty umożliwiające radnym składanie interpelacji, zapytań oraz oświadczeń.

  Przewodniczący Sejmiku prowadzi obrady sejmiku. Może on powierzyć prowadzenie obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Sejmiku. Prowadzący obrady wyznacza przed posiedzeniem spośród radnych sekretarza lub sekretarzy obrad. Do obowiązków sekretarzy obrad należy parafowanie protokołu z obrad sesji oraz liczenie głosów w przypadku głosowań jawnych.

  Nad poszczególnymi punktami porządku obrad przeprowadza się dyskusję, o ile sejmik nie postanowi inaczej. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad radny może zabrać głos tylko jeden raz. Powtórnie radny może zabrać głos tylko w celu złożenia sprostowania lub zadania pytania. Głosu udziela się w kolejności zgłoszeń. Wystąpienie radnego nie może trwać dłużej niż 8 minut, a przy składaniu sprostowania lub zapytania nie dłużej niż dwie minuty z wyłączeniem uzasadnienia projektu uchwały przez wnioskodawcę w pierwszym czytaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący obrady może zezwolić radnemu na przemawianie dłużej niż 8 minut. Jeśli treść lub sposób wystąpienia zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze Sejmiku Przewodniczący obrad przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie skutkuje może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

  Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Wicemarszałkom i Członkom Zarządu Województwa przysługuje prawo do zabrania głosu poza kolejnością mówców.

  Potwierdzeniem obecności radnego na sesji jest złożony przez niego podpis na liście obecności. Prowadzący obrady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

  Przebieg sesji Sejmiku rejestruje i dokumentuje Kancelaria Sejmiku. Protokół obrad sesji parafowany przez sekretarza obrad, udostępnia się - nie później niż w ciągu 10 dni od zamknięcia sesji - na 7 dni do wglądu radnym.

  Wniesione sprzeciwy do treści protokołu z obrad sesji są rozpatrywane na najbliższej sesji sejmiku odbywającej się po upływie terminu. Po rozpatrzeniu sprzeciwów lub w przypadku ich nie wniesienia w terminie, prowadzący obrady podpisuje go i informuje o tym radnych na najbliższej sesji.

   

   

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.