Informacje ogólne

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail:

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 51. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, znowelizowana w 2018 r.
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. statutu województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 2. uchwalanie strategii rozwoju województwa,
 3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 6. uchwalanie budżetu województwa,
 7. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 8. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 10. rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu,
 11. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 13. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
 14. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 15. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
 16. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
 17. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 18. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 19. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
  5. tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 21. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 22. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

Ponadto sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 247 kB, Liczba pobrań: 1346, Adobe Acrobat Document
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Data modyfikacji: 2019.10.18 10:30
Modyfikował: Justyna Michniewicz
Wersja: 27(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Justyna Michniewicz 2019.10.18 10:30 edycja 27
Justyna Michniewicz 2019.10.18 10:25 edycja 26
Justyna Michniewicz 2019.10.10 14:04 edycja 25
Justyna Michniewicz 2019.10.10 13:40 edycja 24
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.05.08 09:16 edycja 23
Justyna Michniewicz 2018.11.29 11:35 edycja 22
Agnieszka Stabińska 2018.11.27 13:50 edycja 21
Justyna Michniewicz 2018.11.27 10:05 edycja 20
Agnieszka Stabińska 2018.11.26 13:53 edycja 19
Marcin Molski 2016.03.29 14:46 edycja 18
Marcin Molski 2016.03.22 12:01 edycja 17
Agnieszka Stabińska 2016.03.02 12:42 edycja 16
Dorota Łucja Cichocka 2016.02.16 13:57 edycja 15
Dorota Łucja Cichocka 2016.02.16 13:23 edycja 14
Dorota Łucja Cichocka 2016.02.16 12:39 edycja 13
Monika Gontarczyk 2016.01.18 11:04 edycja 12
Monika Gontarczyk 2016.01.18 08:53 edycja 11
Laura Kaczyńska 2015.12.18 10:38 edycja 10
d.matlakiewicz 2014.09.15 15:17 edycja 9
Laura Kaczyńska 2014.01.07 10:47 edycja 8
Iwona Dybowska 2011.03.04 15:45 edycja 7
Agnieszka Stabińska 2011.03.04 14:57 edycja 6
Agnieszka Stabińska 2011.03.04 14:50 edycja 5
Agnieszka Stabińska 2011.03.04 14:43 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2011.03.04 14:40 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2011.03.04 14:08 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2010.03.11 00:00 dodanie 1

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.