Aktualności - sejmik

Sejmik wspiera jakość powietrza na Mazowszu

Radny Marcin Podsędek podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Autor: arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową oraz listy beneficjentów instrumentów wsparcia: Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla działkowców.

Nowa radna województwa mazowieckiego

W związki z wygaśnięciem mandatu Rafała Romanowskiego, podczas ostatniej sesji Sejmiku ślubowanie złożyła radna Maria Gajewska.

Uchwała antysmogowa

Znowelizowana uchwała antysmogowa wprowadza nowe oraz istotne regulacje dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Od 1 października 2023 r. na terenie m.st. Warszawy nie będzie można palić węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. Zaś od 1 stycznia 2028 r. zakazuje się palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim. W obu tych regulacjach wyjątek stanowią kotły posiadające 5 klasę (zainstalowane do 10 listopada 2017 r.) oraz kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu (zainstalowane do 1 czerwca 2022 r.) w budynkach. Będzie można w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności. Z kolei, od 1 stycznia 2023 r. sejmik wprowadził zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej na terenie całego Mazowsza.

– Proponowane zmiany są niewielkim krokiem do przodu. Sygnał płynący z sejmiku powinien być jasny. W sposób odpowiedzialny, ewolucyjny będziemy systematycznie zmierzać do tego, aby ograniczyć niską emisję na terenie województwa mazowieckiego. – powiedział przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak.

W dyskusji nad uchwałą antysmogową udział wzięli przedstawiciele organizacji antysmogowych, stowarzyszeń i forów, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Sejmu RP oraz mieszkańcy Mazowsza.

Mazowsze dla klimatu

W celu niwelowania skutków zmian klimatu, samorząd Mazowsza utworzył Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Sejmik przyjął listy beneficjentów programu. Pomoc finansową na łączną kwotę około 5,7 mln zł otrzymają 72 miasta, gminy i dzielnice warszawskie. Środki zostaną przeznaczone na realizację takich zadań jak: nasadzenia zieleni, eko przystanki, błękitno-zielona infrastruktura, tężnie solankowe, rewitalizacje parków czy modernizacja oświetlenia ulicznego.

Mazowsze dla czystego powietrza

W walce o czyste powietrze, radni rozdysponowali 9 mln zł na realizację 178 projektów w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Gminy i dzielnice m.st Warszawy dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza, będą mogły m.in.: kontrolować przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej, zakupić „smogobusy” (mobilne laboratoria do badań jakości powietrza), drony do kontroli palenisk domowych, profesjonalne oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i żłobków, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, organizować spotkania z doradcą energetycznym, pikniki ekologiczne, festyny i akcje edukacyjno-informacyjne, wykonać murale antysmogowe oraz czyścić ulice na mokro.

Mazowsze dla sołectw

Place zabaw, altany, oświetlenie uliczne, ogrodzenia budynków użyteczności publicznej, instalacje fotowoltaiczne, tereny rekreacyjne – te i wiele innych przedsięwzięć zrealizowanych zostanie na obszarach wiejskich dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. Zgodnie z decyzją sejmiku, pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 11,6 mln zł dostanie 237 gmin, które zrealizują na terenie swoich sołectw 1172 projekty.

Mazowsze dla działkowców

Wraz z początkiem sezonu działkowego, sejmik uchwalił listy beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Pomoc finansową z budżetu Mazowsza otrzyma 37 gmin na realizację 101 projektów inwestycyjnych i remontowych na łączną kwotę około 1,5 mln zł. Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych modernizowane będą m.in. sieci wodociągowe, świetlice, remontowane ogrodzenia, aleje dojazdowe, budynki gospodarcze, rozbudowywane i modernizowane oświetlenie, sieci monitoringu i elektryczne, tworzone bramy wjazdowe czy furtki wejściowe.

Stypendia dla medyków

W roku akademicki 2022/2023 kontynuowany będzie program stypendialny dla studentów uczelni medycznych. Przyjęty przez sejmik nowy regulamin stypendialny zakłada wsparcie nie tylko studentów kierunku lekarskiego, ale i innych zawodów medycznych. Listę kierunków studiów określi zarząd województwa do końca czerwca bieżącego roku w oparciu o corocznie badany poziom braków kadrowych w marszałkowskich podmiotach leczniczych. Już teraz dyrektorzy szpitali alarmują o braki kadrowe wśród lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych. O stypendium będą mogli ubiegać się studenci III roku studiów. Stypendium przyznawane będzie przez dziewięć miesięcy i wyniesie 1500 zł miesięcznie. Po ukończeniu kształcenia i uzyskaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu medycznego, medycy będą zobowiązani do podjęcia pracy przez okres trzech lat w podmiotach leczniczych samorządu Mazowsza.

Inwestycje na rzecz osób z niepełnosprawnością

Podczas sesji wyrażono również zgodę na realizację czterech inwestycji wieloletnich dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do których należą:

  • przebudowa sali gimnastycznej i budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie – beneficjent powiat ostrowski, kwota dofinansowania 974,3 tys. zł (2022 r. – 200 tys. zł, 2023 r. – 774,3 tys. zł),
  • przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (beneficjent) w Brwinowie, kwota dofinansowania 777,6 tys. zł (2022 r. – 157,3 tys. zł, 2023 r. – 542,6 tys. zł, 2024 r. – 77,8 tys. zł),
  • budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (beneficjent), kwota dofinansowania 424,8 tys. zł (2022 r. – 103,1 tys. zł, 2023 r. – 321,7 tys. zł),
  • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, beneficjent gmina Pułtusk, kwota dofinansowania 4,68 mln zł (2022 r. – 871,4 tys. zł, 2023 r. – 2,77 mln zł, 2024 r. – 1,04 mln zł),

Ze względu na niższe, niż przewidywano, wykorzystanie środków finansowych (pochodzących z PFON) przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji – do rozdysponowania pozostało 581,3 tys. zł. Radni zdecydowali przeznaczyć tę kwotę na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zlecane organizacjom pozarządowym.

Konkurs dla szkół i nauczycieli

Połączenie edukacji kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianiem dziedzictw narodowego i ochroną kultury jest głównym celem organizowanego przez samorząd Mazowsza konkursu znanego jako Edukreator na Mazowszu. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Biorąc pod uwagę zebrane doświadczenia z poprzednich edycji konkursu, organizatorzy zaproponowali zmiany w regulaminie, które zostały uchwalone przez sejmik.

Pozostałe sprawy

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgodzili się na przekazanie wykonanego w ramach budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego oświetlenia do eksploatacji gminie Grodzisk Mazowiecki. Uchwalono także nowy statut Muzeum Sportu i Turystyki oraz zaktualizowany roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. i regulamin przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych. Przyjęto roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej jednostki Wdrażania Programów Unijnych za 2021 r. W związku z objęciem mandatu przez nową radną Marię Gajewską, wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie składów osobowych komisji. Skargę na Wojewódzki Urząd Pracy radni uznali za bezzasadną. Do Mazowieckiej Rady Oświatowej sejmik wskazał radnych Ewę Lisiecką, Marcina Podsędka oraz Mirosława Adama Orlińskiego.

Sejmik wysłuchał również informacji na temat „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+”, przedstawionej przez dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Elżbietę Kozubek. Zapoznali się również z informacjami dotyczącymi udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 r. i działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2021 r., sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 oraz ewaluacją „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony