Aktualności - sejmik

Ponad 73 mln zł na koleje i drogi

Przewodniczący sejmiku Mazowsza Ludwik Rakowski podczas obrad. Autor: arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie dla Serocka i Kozienic na realizację inwestycji kolejowych oraz na remonty dróg dla gmin Bieżuń i Góra Kalwaria.

24,5 mln zł dla Serocka

Miasto i gmina Serock otrzyma w latach 2025-2028 pomoc finansową w wysokości ponad 24,5 mln zł. Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, z podziałem na lata:

 • w 2025 r. – 1 mln zł;
 • w 2026 r. – ponad 3,5 mln;
 • w 2027 r. – 5 mln zł;
 • w 2028 r. – 15 mln zł.

Inwestycja, która zakłada budowę 70 km torów na trasie Zegrze–Przasnysz, kilku stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi, została zakwalifikowana do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku (Program Kolej+). Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerstwa zawartej 22 listopada 2021 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z Miastem i Gminą Serock oraz 16 innymi partnerami samorządowymi, gminami: Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt; miastami: Maków Mazowiecki, Pułtusk, Przasnysz oraz powiatami: legionowskim, pułtuskim, makowskim i przasnyskim. Udzielona z budżetu Mazowsza pomoc finansowa umożliwi wykonanie inwestycji, stanowiąc 53,5 proc. wymaganego wkładu własnego partnerów samorządowych.

45 mln zł dla Kozienic

Gminie Kozienice Sejmik przyznał dotację w wysokości 45 mln zł, do wypłaty w latach 2025-2028 w celu dofinansowania realizacji projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”. Zostanie ona wydatkowana w podziale na lata:

 • w 2025 r. - 1 mln zł;
 • w 2026 r. – 4 mln zł;
 • w 2027 r. - 10 mln zł;
 • w 2028 r. – 30 mln zł.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +, za którego realizację odpowiada PKP PLK SA. Pomoc finansowa udzielona przez samorząd Mazowsza umożliwi wydatkowanie 93,4 proc. niezbędnego wkładu własnego gminy Kozienice jako lidera projektu.

Dofinansowanie remontów dróg

Dotację w kwocie 2 mln zł otrzyma gmina Bieżuń. Pomoc przyznana przez radnych województwa mazowieckiego zostanie wykorzystana na realizację remontu ul. Andrzeja Zamoyskiego, łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541. Droga ta została zniszczona wskutek nadmiernej eksploatacji w związku z trwającą w okolicy inwestycją samorządu Mazowsza, związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 541. Realizacja remontu nastąpi w 2022 r.

Dzięki środkom z budżetu Mazowsza zostanie wyremontowana również nawierzchnia ulicy Towarowej w Górze Kalwarii, która została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczona do kategorii dróg gminnych. Droga będąca w złym stanie, z licznymi i rozległymi uszkodzeniami, wymaga natychmiastowego remontu. Gmina Góra Kalwaria otrzyma na ten cel dotację w kwocie 1,4 mln zł.

Posiedzenie Komisji ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Powołana przez sejmik doraźna komisja ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego odbyła pierwsze posiedzenie wyjazdowe w Kaskach w gminie Baranów. O przebiegu posiedzenia i poruszanych sprawach poinformował radnych przewodniczący komisji Marcin Podsędek (klub KO).

– Głównym zadaniem Komisji jest kwestia związana z monitorowaniem niebezpieczeństw, wynikających z budowy portu komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także stały kontakt i utrzymanie relacji bezpośrednio z mieszkańcami oraz samorządowcami. (…) Zdecydowaliśmy, że pierwsze posiedzenie komisji winno odbyć się w miejscu symbolicznym, znanym w całej Polsce, w którym powstanie CPK – wyjaśnił przewodniczący.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, eksperci i mieszkańcy. Jak informował przewodniczący, samorządowcy wskazywali w dyskusji na brak rzetelnych konsultacji pomiędzy gminami, a przedstawicielami spółki. Gminy są niepewne co do dalszego funkcjonowania i możliwości inwestycyjnych. Mają ponadto obawy przed wydawaniem środków finansowych na przyszłe inwestycje, które mogłyby być traktowane jako bezcelowe.

Marcin Podsędek przekazał zebranym także obawy mieszkańców. Nie wiedzą oni, jak będzie wyglądała ich najbliższa przyszłość. Mówili o kwestii wycen nieruchomości, braku możliwości negocjacyjnych czy otrzymania kopii wyceny. Czują się zastraszani. Nie widzą także szansy na odtworzenie nieruchomości oraz gospodarstw rolnych w podobnej lokalizacji za proponowane przez spółkę kwoty wywłaszczenia.

Inne decyzje

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2021 Programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sejmik dokonał wyboru przedstawicieli do rad społecznych przy trzech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
  w Pruszkowie,
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony