Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Zasoby BIP

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198), zwanej dalej „Ustawą”.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w „Ustawie”. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej pod adresem: urzad_marszalkowski@mazovia.pl albo adres poczty elektronicznej kancelarii/departamentu lub delegatury.
  2. ePUAP;
  3. operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu urzędu.

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.

Opłata ta ustalana jest indywidualnie, przy czym na jej wysokość składa się:

  1. składnik materialny, rozumiany jako materiał lub nośnik, na którym zostaje informacja udzielona,
  2. składnik osobowy, rozumiany jako praca osoby, która specjalnie dla zadośćuczynienia prośbie wnioskodawcy została oddelegowana do załatwienia tej konkretnej sprawy.

Koszty składników materiałowych wynoszą:

  1. jednostronna kopia czarno-biała 0,08 zł/szt.,
  2. dwustronna kopia czarno-biała 0,14 zł/szt.,
  3. płyta CD 700 MB – 1,34 zł/szt.,
  4. płyta DVD 4,7 GB – 1,78 zł/szt.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika urzędu, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według jako iloczyn liczby godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej i kosztu 1 godziny pracy brutto wynagrodzenia pracownika przygotowującego informację. Nakładając opłatę uwzględnia się także koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto urzędu, nr PKO BP IX O/Warszawa 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622.

Informację publiczną udostępniają komórki organizacyjne (kancelaria/departament/delegatura) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwe w obszarze rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Piotr Sieradz (OR)

Data wytworzenia: 20.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 26.04.2021 14:09

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2022 08:01

Liczba wyświetleń: 3778

Data opublikowania: 26.04.2021 14:09


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony