Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

350. posiedzenie zarządu, 2022-09-20

We wtorek, 20 września 2022 r., odbyło się 350. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-09-20
Nr posiedzenia zarządu 350

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

S.A. – spółka akcyjna

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SWPZZPOZ – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 347 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 września 2022 r.,
  2. 349 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 14 września 2022 r. (w trybie obiegowym).
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pełniącą obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy innego zatrudnienia.
 3. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu etatów w jednostce.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz niektórych zastępców Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Mazowieckie w Płocku”.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Kierownika Projektu w ramach realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E–usługi”.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na realizację zadania pn.: stworzenie portalu edukacyjnego.
 11. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom dla jednostek OSP.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 13. Informacja w sprawie sprawozdań z realizacji w I półroczu 2022 r. projektów „Strategii Wyjścia” przedłożonych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowy oraz wycofania z projektów niezaangażowanego kapitału.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej” na lata 2022–2023.
 16. Informacja w sprawie propozycji negocjacji warunków umowy w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.
 17. Informacja w sprawie propozycji podjęcia działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w latach 2023–2024.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021–2023.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nałożenia na Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obowiązku wykonania w 2022 r. zadania dotyczącego organizacji przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn.: „Pan Niezwykły”.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie XVII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 23. Informacja w sprawie programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, w tym do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
 24. Informacja w sprawie dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Sikorzu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 r.
 25. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 26. Informacja ustna w sprawie działalności Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
 27. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 28. Informacja w sprawie złożonych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku.
 30. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o. za rok 2021.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 33. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rekomendowania kandydata do Zarządu spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 36. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 38. Informacja w sprawie projektów realizowanych w ramach programu Kolej Plus, dla których Województwo Mazowieckie jest Liderem przedsięwzięcia.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Bieżuń pomocy finansowej.
 40. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o. w likwidacji.
 41. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu”.
 43. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Zakup monitora do wieży endoskopowej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” oraz „Zakup stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”.
 44. Informacja w sprawie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań” w 2021 r.
 45. Informacja w sprawie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w 2021 r.
 46. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na realizację, przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, kampanii społecznej.
 47. Informacja w sprawie zmiany w 2022 r. zakresu zadania pn.: „Zadania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2022–2025”.
 48. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie dotyczącego rozbiórki masztu antenowego posadowionego na dachu budynku nr 1.
 49. Informacja w sprawie opłaty przekształceniowej związanej z udziałem w nieruchomości gruntowej położonej w Garwolinie przy ulicy Kościuszki, gdzie prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Siennej/ul. Śliskiej.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie aneksu do umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. na wynajęcie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koszykowej 79B.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Jazdów 5 w Warszawie.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Karczew destruktu asfaltowego.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Miedzna destruktu asfaltowego.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sadowne destruktu asfaltowego.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Serce Marka” drewna.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie powiatu ostrołęckiego.
 61. Informacja w sprawie nie przystępowania Samorządu Województwa Mazowieckiego do udziału w VI edycji Centralnych Targów Rolniczych.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin – Zdrój S.A. w Konstancinie – Jeziornie.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 64. Informacja w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2022 rok dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.
 65. Informacja w sprawie zwiększenia planów finansowych na 2022 rok dla Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku.
 66. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
 67. Informacja w sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 68. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zakup wrzutni/trezora bibliotecznego oraz dofinansowania jubileuszu 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 69. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu bramek kontrolnych RFID do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Filii w Błoniu.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [kwoty ryczałtowe].
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 73. Informacja w sprawie Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości (za II kwartał 2022 r.).
 74. Informacja w sprawie wykorzystania w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 mechanizmu projektów grantowych.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 76. Informacja w sprawie monitoringu projektów nierozliczonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 według stanu na 30.06.2022 r.
 77. Informacja w sprawie sfinansowania projektu pn.: „Budowa obwodnicy Pomiechówka”.
 78. Informacja w sprawie projektu nr RPMA.09.02.02-14-9357/17 realizowanego przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 79. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Beata Gwara (OR)

Data wytworzenia: 21.09.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 21.09.2022 09:36

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022 09:36

Liczba wyświetleń: 151


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony