Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

348. posiedzenie zarządu, 2022-09-12

W poniedziałek, 12 września, odbyło się 348. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-09-12
Nr posiedzenia zarządu 348

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 346 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2022 roku.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 4. Informacja dot. analizy czy w postępowaniach sądowych dot. zwrotu wydatków za realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sygn. akt II C 527/17 oraz II C 983/14) doszło do przewlekłości postępowania.
 5. Informacja w sprawie pomocy finansowej gminom dla jednostek OSP.
 6. Informacja w sprawie wzorów porozumień trójstronnych dotyczących przeniesienia praw i obowiązków Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego wynikających z Umów Operacyjnych – Pożyczka Globalna i Poręczenie Portfelowe.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. porozumienia w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2.1/2013/FPJWM/7/138.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia funkcji Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego.
 13. Informacja w sprawie obszaru zdrowia w EFS+ w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 14. Informacja w sprawie wykorzystania w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 mechanizmu projektów grantowych.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-14-i823/22 pt.: „Mazowsze dla Ukrainy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 16. Informacja w sprawie kształtu mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) do 31 maja 2023 r. (w okresie 1 stycznia do 31 maja 2023 r.).
 17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21 Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 18. Informacja dotycząca udziału Województwa Mazowieckiego w Światowej Wystawie EXPO.
 19. Informacja w sprawie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących samorządowych programów wsparcia.
 20. Informacja w sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 21. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe 2 etaty pomocy nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
 22. Informacja w sprawie przekazania wolnych środków na realizację projektu pozakonkursowego pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka na lata 2020–2022 w ramach X Osi Priorytetowej Poddziałania 10.1.3 RPO WM 2014–2020 i związanego z tym zwiększenia środków własnych na współfinansowanie projektu w roku szkolnym 2022/2023 przez departament Edukacji Publicznej i Sportu.
 23. Informacja w sprawie projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.
 24. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 25. Informacja w sprawie zmiany wysokości dotacji określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” pn.: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 26. Informacja w sprawie zwiększenia wynajmowanej powierzchni biurowej dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozłożenia na raty należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego.
 30. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w II kwartale 2022 r., przez spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej – odcinka drogi powiatowej nr 2210W Dobre – dawny przebieg drogi Warszawa – Stanisławów – Węgrów, położnego na terenie powiatu mińskiego.
 32. Informacja w sprawie propozycji współpracy informacyjno-publicystycznej dot. zagadnień rolniczych i okołorolniczych.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozdzielenia środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dotacje dla spółek wodnych na zadanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.
 34. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 35. Informacja dotycząca wniosku złożonego przez Gminę Wierzbica na współorganizację przedsięwzięcia promującego rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2022.
 36. Informacja w sprawie Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt.
 37. Informacja w sprawie Konkursu Filmowego pod nazwą „Przyroda Mazowsza”.
 38. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLREGIO S.A.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Akcjonariusza - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLREGIO S.A.
 40. Informacja dotycząca realizacji zadań w trybie awaryjnym.
 41. Informacja dotycząca realizacji zadań w trybie szczególnym i awaryjnym.
 42. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru laureatów i przyznania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 44. Informacja w sprawie programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w tym do Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.
 45. Informacja w sprawie zmiany terminu i zakresu realizacji zadania przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
 46. Informacja w sprawie sfinansowania druku katalogu „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka”.
 47. Informacja w sprawie zwiększenia środków na zadanie pn.: „Płocki koncert kolęd – V edycja”, realizowane w ramach programu B.3.1 Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022.
 48. Informacja dotycząca zmiany terminu spotkania autorskiego poświęconego publikacji „Życie i twórczość Czesławy Kaczyńskiej”, w ramach promocji projektu Mazowiecki Szlak Tradycji.
 49. Informacja dotycząca realizacji piątej edycji „Konkursu Wiedzy o Mazowszu” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.
 50. Informacja w sprawie aktualizacji i rozwoju platformy szlakowej województwa mazowieckiego w 2022 roku.
 51. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 52. Informacja w sprawie zagrożenia realizacji projektu pn.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, II Oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-Usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-Usługi dla Mazowsza” oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w projekcie.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.
 54. Informacja w sprawie projektów realizowanych w ramach programu Kolej Plus, dla których Województwo Mazowieckie jest Liderem przedsięwzięcia.
 55. Informacja w sprawie możliwości przejęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. Nr 44 obr. 0020 Opinogóra Górna, na rzecz Muzeum Romantyzmu.
 56. Informacja w sprawie złożonych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.
 58. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Grochocka (OR)

Data wytworzenia: 13.09.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 13.09.2022 10:28

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2022 10:28

Liczba wyświetleń: 133


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony