Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

347. posiedzenie zarządu, 2022-09-06

We wtorek, 6 września, odbyło się 347. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-09-06
Nr posiedzenia zarządu 347

Wykaz skrótów:

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

S.A. – spółka akcyjna

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SWPZZPOZ – samodzielny wojewódzki publiczny zespół zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

SZPZOZ – samodzielny zespół publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 345 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 sierpnia 2022 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin - Zdrój S.A. w Konstancinie – Jeziornie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2022 rok.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.
 10. Informacja w sprawie wysokości opłaty za zarządzanie dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za 2021 r.
 11. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy w drodze negocjacji z jednym wykonawcą, w zakresie przekazania Mazowieckiemu Regionalnemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. praw i obowiązków Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 150 000 000 zł.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy: „Mazowsze dla Młodzieży”.
 15. Informacja w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 17. Informacja w sprawie realizacji bieżących zakupów wspólnych oraz zakupów inwestycyjnych w 2021 roku.
 18. Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Płocku.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie części dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie wyłącznie w formie elektronicznej.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie części dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Medyczno – Społecznej Szkole Policealnej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, wyłącznie w formie elektronicznej.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie listy laureatów konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022” w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
 23. Informacja w sprawie dotacji dla samorządów powiatowych, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po zlikwidowanych w 2013 r. filiach bibliotek pedagogicznych.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022–2023.
 27. Informacja w sprawie realizacji w 2022 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021–2023.
 28. Informacja w sprawie sytuacji pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie wpływu ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w tym działalność podmiotów szpitalnych.
 30. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków finansowych na zadanie pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej dotyczącej zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Fundacji Emanio Arcus na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej „Zdrówko Legionowo” w 2020 r.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 35. Informacja w sprawie propozycji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 36. Informacja w sprawie przyjęcia Wskazań dla naborów konkursowych planowanych do ogłoszenia w roku 2022 w ramach Osi priorytetowych IX i X RPO WM 2014–2020.
 37. Informacja w sprawie opinii Komisji Europejskiej dotyczącej Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 w 2021 r.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz wykorzystania do tego celu środków między innymi z Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.
 39. Informacja w sprawie zmian w projekcie własnym Województwa Mazowieckiego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 40. Informacja w sprawie organizacji Konferencji Otwarcia Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” (FEM 2021–2027).
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przysługujących od Spółki Klub Mazowiecka Sp. z o.o.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji III edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych.
 44. Informacja w sprawie złożonych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 45. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 46. Informacja uzupełniająca w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” – turystycznie z Polsat News.
 47. Informacja w sprawie zwiększenia, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, środków na realizację programu pod nazwą „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.
 48. Informacja w sprawie wydania, w formie zbiorczej publikacji, zwycięskich scenariuszy VI edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”.
 49. Informacja w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Wydanie publikacji materiałów dotyczących projektu Ostbalticum IV. Utracone dziedzictwo archeologiczne z płd-wsch regionu Bałtyku”.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia
  pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku
  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej/ul. Śliskiej.
 51. Projekt stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie petycji mieszkańców Powiatu Przasnyskiego, dotyczącej utworzenia dwóch linii autobusowych na trasie Ciechanów – Przasnysz oraz Mława – Przasnysz.
 52. Informacja w sprawie wniosku Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” dotyczącego użyczenia nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Jana Pawła II 120.
 53. Informacja w sprawie rozbiórki budynku RTG w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 54. Informacja w sprawie wniosku o wyrażenie zgody użytkownikowi wieczystemu na odłączenie działek z księgi wieczystej nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Sierpińskiego 28.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości położonych w Siedlcach przy ul. Młynarskiej.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Siedlcach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce, bez dokonywania dopłat.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Nowej na odcinku od km 12+351 do km 13+044 w miejscowości Stara Iwiczna na terenie gminy Lesznowola.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Dąbrówka destruktu asfaltowego.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grudusk destruktu asfaltowego.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Krzynowłoga Mała destruktu asfaltowego.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Łąck drewna.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Zawidz drewna.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Kazanów drewna.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Lubowidz destruktu asfaltowego.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pilawa destruktu asfaltowego.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie i Miastu Przysucha destruktu asfaltowego.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie destruktu asfaltowego.
 70. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2022.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, dla naboru przeprowadzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.
 72. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dopłaty do kapitału spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do jej podpisania.
 78. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 79. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego w związku z realizacją przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zadania w ramach programu grantowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 80. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce projektu w ramach Osi Priorytetowej XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
 81. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu”.
 82. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Zakup i wdrożenie środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.
 83. Informacja w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Piaseczno przeznaczonej na współfinansowanie rozbudowy i budowy dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.
 84. Informacja w sprawie nieterminowego przekazania rozliczeń wstępnych dotacji celowych na realizację zadań przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 85. Informacja w sprawie zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 86. Informacja dotycząca propozycji wykorzystania rezerwy celowej na zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans.
 87. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie – etap I dokumentacja”.
 88. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 89. Informacja w sprawie prowadzonych czynności polikwidacyjnych dotyczących zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 90. Informacja w sprawie projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim”, realizowanego w ramach FEM 2021
 91. Informacja w sprawie planowanej w październiku br. organizacji warsztatów dla gmin oraz straży miejskich/gminnych z terenu województwa mazowieckiego, oraz przygotowania „Poradnika przeprowadzenia kontroli palenisk domowych dla pracowników urzędów gmin lub miasta z terenu województwa mazowieckiego”.
 92. Informacja w sprawie przedstawienia Raportu z działań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu ochrony powietrza.
 93. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Krupowicz (OR)

Data wytworzenia: 07.09.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 07.09.2022 13:10

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 13:10

Liczba wyświetleń: 208


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony