Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

320. posiedzenie zarządu, 2022-05-11

We wtorek, 10 maja 2022 r., odbyło się 320. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-05-11
Nr posiedzenia zarządu 320

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

CP1 – Cel Polityki 1

 

 1. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Dyrektorem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 2. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z dyrektorem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 3. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 4. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Dyrektorem Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 5. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Dyrektorem Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II.
 11. Informacja w sprawie wyniku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 15. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyników kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Województwa Mazowieckiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 16. Przyjęcie protokołu 316 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.
 17. Informacja w sprawie kosztów związanych z przedłużeniem umowy najmu dla siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 19. Informacja w sprawie przeniesienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na okres remontu budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
 20. Spotkanie z przedstawicielami spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o w sprawie wyników spotkania Zarządu spółki z przedstawicielami organizacji związkowych działających w spółce.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępców Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 25. Informacja w sprawie realizacji zadania „OSP-2022”.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „OSP–2022”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2022 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 22 marca 2022 r. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi przeprowadzenia audytu celem zweryfikowania czy Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. spełniał/spełnia wymogi określone w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b oraz pkt 12 lit. b Prawo zamówień publicznych do udzielania jej zamówienia w trybie in-house i opracowanie raportu.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 32. Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2022 roku.
 33. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w I kwartale 2022 roku.
 34. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2022 roku.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie współorganizacji VI edycji Mazowieckiego Konkursu Filmowego pod hasłem „(S)POKÓJ”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.
 38. Informacja w sprawie środków na wynagrodzenia w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 39. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 40. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 41. Informacja w sprawie koncertu jubileuszowego Kapeli ze Wsi Warszawa.
 42. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2022 r. programów Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 B.2.2. –  Kultura łączy pokolenia i B.3.1 – Kultura zaprasza.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 45. Informacja w sprawie monitorowania wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – IV kwartał 2021 r.
 46. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, zadanie pn.: „Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza”.
 48. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, zadanie pn.: „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej”.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, zadanie pn.: „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej”.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.
 51. Informacja w sprawie propozycji współpracy przy realizacji programu radiowego „EKO MAZOWSZE”.
 52. Informacja w sprawie wniosku złożonego przez Powiat Ciechanowski na współorganizację przedsięwzięcia promującego rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2022.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia od Powiatu Sokołowskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup nowego księgozbioru dla Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” pn.: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”.
 58. Informacja na posiedzenie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości nagradzania wybitnych sportowców z terenu województwa mazowieckiego.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płońskiemu.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Walnych Zgromadzeniach członków Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne - Stowarzyszenia NEREUS.
 61. Informacja w sprawie sfinansowania z rezerwy celowej na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych wydatków o charakterze inwestycyjnym w części planu finansowego Województwa Mazowieckiego, administrowanego przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, zaplanowanych do realizacji w budżecie roku bieżącego.
 62. Informacja w sprawie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w projekcie pn.: „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-Usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”.
 63. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 65. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 71. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2022.
 72. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2022.
 73. Informacja w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Radomiu oznaczonych jako działki ew. nr 11/12, 11/16, 11/17, 11/20, 11/22, 11/24, 130/2, 131/9 obręb Wośniki 0070 ark 78 na potrzeby Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
 74. Informacja w sprawie propozycji ewentualnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Przysucha.
 75. Informacja w sprawie rekomendacji z przeprowadzonych w latach 2021–2022 badań na potrzeby realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
 76. Informacja w sprawie propozycji utworzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie realizacji projektów”.
 77. Informacja w sprawie rezygnacji z interwencji w obszarze Internetu szerokopasmowego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w CP1.
 78. Informacja w sprawie uwzględnienia w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 działań ukierunkowanych na budowę potencjału partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.
 79. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu Miasta Piastowa, skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 80. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania oraz wyrażenia zgody na zmiany w projektach realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 81. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowieckie Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 82. Informacja w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 83. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego w związku z realizacją przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., polegająca na wykonaniu robót budowalnych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.” w ramach RPO WM 2014–2020.
 84. Informacja w sprawie nieterminowego rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego.
 85. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Zakup perymetru dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.”.
 86. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji radomskiej”.
 87. Informacja w sprawie wniosku Powiatu Żuromińskiego o sfinansowanie remontu dwóch odcinków dróg powiatowych ze środków Województwa Mazowieckiego.
 88. Informacja w sprawie zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 89. Informacja w sprawie organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 90. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Beata Gwara (OR)

Data wytworzenia: 11.05.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 11.05.2022 14:09

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2022 12:33

Liczba wyświetleń: 439


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony