Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

319. posiedzenie zarządu, 2022-05-04

W środę, 4 maja 2022 r., odbyło się 319. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-05-04
Nr posiedzenia zarządu 319

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 • 315 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2022 roku,
 • 317 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 26 kwietnia 2022 roku (w trybie obiegowym),
 • 318 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku (w trybie obiegowym).
 1. Informacja w sprawie wyniku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województw Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2022 rok.
 6. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do współorganizacji XXI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” na najlepszą potrawę regionalną i na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz przeprowadzenia etapu regionalnego na Mazowszu.
 8. Informacja dotycząca wniosków złożonych przez Powiat Makowski i Powiat Ciechanowski na współorganizację przedsięwzięć promujących rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2022.
 9. Informacja w sprawie opracowania projektów graficznych oraz wydruku czeków okolicznościowych dla dotacji przyznanych na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 10. Informacja dotycząca przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 1. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 1. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 12. Informacja dotycząca przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 1. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 1. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 14. Informacja w sprawie organizacji spotkania Zespołu Roboczego ds. PROW 2014–2020 przy Konwencie Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Informacja w sprawie realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 16. Informacja w sprawie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o., od Umowy na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji (Projekt ASI) - tura XIII, Powiat Szydłowiecki.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 18. Informacja w sprawie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 19. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie i dofinansowanie zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego WILGA Miastków z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2022 r.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 22. Informację w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych przez: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie („Zakup dwóch optyk do toru wizyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”) oraz Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. („Zakup urządzenia do zabiegów krioterapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.”).
 23. Informację dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego w związku z realizacją przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., polegająca na wykonaniu robót budowalnych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.” w ramach RPO WM 2014–2020.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nałożenia na Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie obowiązku wykonania w 2022 r. zadania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022–2023.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022–2023.
 28. Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wpływaniu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu ze środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 31. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy wieloletniej w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2021 r.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 37. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych projektach niepowodujących zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 38. Informacja w sprawie procesu zamykania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 39. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projektach realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00|-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz wykorzystania do tego celu środków między innymi z Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego nr RPMA.09.02.02-14-e029/20 pt.: „Zwiększenie potencjału zespołu ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID 19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dziecii młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
 43. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany zapisu Szczególnych warunków zawarcia Umowy dla projektu nr RPMA.07.01.00-14-6690/16 pn. "Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie
  z kolejową siecią TEN-T” złożonego w ramach konkursu RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16, Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działania 7.1 – Infrastruktura drogowa.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiegow obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadania: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.
 45. Informacja w sprawie naruszenia dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.
 46. Informacja w sprawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2021 rok oraz określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu.
 47. Informacja w sprawie wniosku Gminy Brwinów złożonego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku.
 49. Informacja w sprawie propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 50. Informacja w sprawie przesłanych propozycji współpracy, w ramach promocji Turystycznej Marki Mazowsze, dotyczących m.in. udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w imprezach plenerowych.
 51. Informacja w sprawie środków na wynagrodzenia w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 52. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 53. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 54. Informacja w sprawie wsparcia finansowego XV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.
 55. Informacja w sprawie wdrażania w 2022 r. programów Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 B.2.1. Kultura puka do drzwi i C.1.2. To także nasze dziedzictwo oraz kontynuacji wdrażania programu B.2.2. Kultura łączy pokolenia i B.3.1: Kultura zaprasza.
 56. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu realizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w ramach programu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna”.
 57. Informacja w sprawie współfinansowania projektów realizowanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 58. Informacja w sprawie zapotrzebowania na realizację wybranych zadań z zakresu upowszechniania kultury i promocji województwa w 2022 roku.
 59. Informacja w sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 60. Informacja w sprawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego dotyczącego uchwały nr 27/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie 2021–2027”.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa Mazowieckiemu Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w postępowaniu o wypłatę odszkodowania.
 63. Informacja w sprawie wstępnego rocznego rozliczenia rekompensaty przyznanej w 2021 roku Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 64. Informacja w sprawie obciążenia Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 65. Informacja w sprawie realizacji przez Województwo Mazowieckie projektów inwestycyjnych w ramach Programu Kolej+.
 66. Informacja w sprawie prac nad rozszerzeniem oferty Wspólny Bilet o bilety okresowe miesięczne.
 67. Informacja w sprawie raportu z monitoringu i oceny realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego za rok 2021.
 68. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ostatecznej decyzji Wójta Gminy Klembów z dnia 12 kwietnia 2019 r.
 69. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce o oddanie części nieruchomości w użytkowanie.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
  – Jeziornie.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 72. Sprawy różne.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Grochocka (OR)

Data wytworzenia: 05.05.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 05.05.2022 10:31

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2022 12:34

Liczba wyświetleń: 311


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony