Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

313. posiedzenie zarządu, 2022-04-05

We wtorek, 5 kwietnia odbyło się 313 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-04-05
Nr posiedzenia zarządu 313

Wykaz skrótów:

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEM – Fundusze Europejskie dla Mazowsza

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 2. Informacja w sprawie ustalenia priorytetów pro-rata w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027).
 3. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji dla projektu pozakonkursowego zaplanowanego do realizacji w ramach Osi XII REACT–EU dla Mazowsza, w Działaniu 12.2 REACT–EU dla e-usług na Mazowszu, typ projektu: geoinformacja i e–kultura pn.: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.
 4. Informacja w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 5. Informacja w sprawie sprawozdania z prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” z dnia 24 marca 2022 r.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn.: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.
 7. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 8. Informacja w sprawie monitoringu projektów nierozliczonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 według stanu na 31.12.2021 r.
 9. Prezentacja w sprawie analizy możliwości wsparcia osób przybywających z Ukrainy ze środków RPO WM 2014–2020.
 10. Informacja w sprawie wolnych środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 11. Informacja w sprawie organizacji Konferencji otwarcia programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” (FEM 2021-2027) oraz konferencji regionalnych.
 12. Przyjęcie protokołu 307 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 21 marca 2022 r.
 13. Informacja ustna w sprawie propozycji zmian w Regulaminie planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie.
 21. Informacja w sprawie likwidacji oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu w mieście Zwoleń oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia w miastach Kozienice i Zwoleń oddziałów terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu w mieście Zwoleń oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia w miastach Kozienice i Zwoleń oddziałów terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 25. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu”.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 28 lutego 2022 r. na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 29. Informacja w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach od 7 lutego do 1 marca 2022 r. w komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie zakupu i dystrybucji kalendarzy na 2022 rok.
 30. Informacja w sprawie należności Województwa Mazowieckiego przedawnionych i nieściągalnych, proponowanych do odpisu z ksiąg rachunkowych Województwa Mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.
 33. Informacja w sprawie liczby wpływających wniosków o udostępnienie informacji o środowisku oraz innych udostępnień informacji.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu nr 276 pn.: Drugie życie mazowieckiej deszczówki w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pomocy finansowej na realizację działań edukacyjno-przyrodniczych.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 1. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 1. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 39. Informacja w sprawie rozliczenia zadań publicznych wskazanych do kontroli.
 40. Informacja w sprawie wniosku Gminy Sokołów Podlaski dotyczącego zadania realizowanego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”na terenie sołectwa Ząbków-Kolonia.
 41. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 43. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 45. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 47. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 49. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Z wizytą u Generała Pułaskiego” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Z wizytą u Generała Pułaskiego”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 51. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Edukacja na szlakach Mazowsza – warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Edukacja na szlakach Mazowsza – warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 53. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 55. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku do projektu „SNEKKER – Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
 58. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2022 r. nowego kierunku kształcenia w zawodzie podolog w Medycznej Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.
 59. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za wyżywienie w Zespole Placówek w Gołotczyźnie.
 60. Informacja w sprawie projektu działań edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy.
 61. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia – Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia – Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie III edycji konkursu IMPULS KULTURY - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych.
 66. Informacja w sprawie przesłanych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 67. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 68. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 69. Informacja w sprawie realizacji działań w ramach zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 70. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu realizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 71. Informacja w sprawie udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Turystyki „W Stronę Słońca” organizowanych w Opolu.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu zadania publicznego prowadzenia powiatowej biblioteki i przyjęcia dotacji celowej na jego realizację w 2022 r.
 73. Informacja w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wystosowanie apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie objęcia szczególną ochroną instytucji kultury, prowadzonych przez samorządy terytorialne.
 74. Informacja w sprawie programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Gminą – Miastem Płock a Województwem Mazowieckim o udzieleniu pomocy finansowej dla Muzeum Żydów Mazowieckich w 2022 r.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadania pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 77. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 79. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.
 80. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 2 do Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NI/5678/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. na świadczenie usługi doradczo-konsultacyjnej w zakresie opracowania dokumentu pt.: Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. wraz z wykonaniem analiz w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 8 do Umowy Ramowej Nr 5/WKD/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w roku 2022.
 85. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w IV kwartale 2021 r. przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.
 86. Informacja w sprawie oferty handlowej w publicznym transporcie zborowym pod nazwą „Dzień osób z niepełnosprawnościami” i „Przejazdy Rodzinne”
 87. Informacja w sprawie wniosku o sprzedaż części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miasto Płock na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Województwa Mazowieckiego położoną w Płocku.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 90. Informacja w sprawie możliwości wdrożenia programu pilotażowego w zakresie uruchomienia przewozów autobusowych komunikacji poprzecznej do linii kolejowych obsługiwanych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” i Spółkę Warszawska Kolej Dojazdową sp. z o.o.
 91. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie.
 92. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia trzech garaży znajdujących się w budynku przy ul. Ziejkowej 4A w Gostyninie.
 93. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia garaży położonych na terenie nieruchomości przy ul. Repkowskiej 49 w Sokołowie Podlaskim.
 94. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia od Gminy Brwinów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, gmina Brwinów”.
 95. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2022.
 96. Informacja w sprawie zgłoszonych projektów obywatelskich związanych z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 97. Informacja w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 98. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na lata 2021–2023.
 99. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021–2023.
 100. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nałożenia na Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obowiązku wykonania w 2022 r. zadania dotyczącego organizacji przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn.: „Pan Niezwykły”.
 101. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Edukacja zdrowotna dotycząca promowania idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez autorskie materiały multimedialne”.
 102. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.
 103. Informacja w sprawie zorganizowanej drugiej edycji konferencji dotyczącej zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz propozycji zorganizowania konferencji dotyczącej uzależnień behawioralnych.
 104. Informacja w sprawie zakresu wsparcia finansowego przeznaczonego dla podmiotów leczniczych na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Nabór nr 4/2022).
 105. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””.
 106. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””.
 107. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.
 108. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.
 109. Projekt uchwały Zarządu Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw realizacji pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.
 110. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 111. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Fundacji „Mocni Mocą Nadziei” na wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej.
 112. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia „Róża” na wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej.
 113. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci zapewnienia wyżywienia zbiorowego.
 114. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2022 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej realizacji umów w sprawie dofinansowania robót budowlanych, zawartych przed 2022 r. na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 115. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 116. Sprawy różne.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Beata Gwara (OR)

Data wytworzenia: 06.04.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 06.04.2022 14:30

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2022 14:49

Liczba wyświetleń: 254


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony