Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

311. posiedzenie zarządu, 2022-03-29

We wtorek, 29 marca odbyło się 311 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-03-29
Nr posiedzenia zarządu 311

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 • 305 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 15 marca 2022 roku,
 • 308 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 marca 2022 roku (w trybie obiegowym),
 • 309 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 marca 2022 roku (w trybie obiegowym),
 • 310 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 24 marca 2022 roku (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 8. Informacja w sprawie wniosku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o zwiększenie ilości osób zatrudnionych w jednostce oraz zaakceptowanie kierunków zmian organizacyjnych w jednostce.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Badanie kondycji sektora organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim”.
 12. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.
 14. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zadanie pn.: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.
 16. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn.: „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn.: „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.
 18. Informacja w sprawie podsumowania realizacji zaleceń wydanych w ramach zadań audytowych prowadzonych w roku 2021.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczącej udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 za 2021 rok.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczącej udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 rok.
 21. Informacja w sprawie udzielonych, w roku 2021 przez Województwo Mazowieckie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ulgach w zakresie należności publicznoprawnych.
 22. Informacja w sprawie nowego kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie.
 23. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w 2021 roku.
 24. Informacja w sprawie możliwości udzielenia zamówienia w trybie in-house Mazowieckiemu Regionalnemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o.
 25. Informacja w sprawie sprawozdań za III i IV kwartał 2021 r. przedłożonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją Strategii Wyjścia dla projektu RPMA.01.04.00-14-002/12-00 ”Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim”.
 26. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za 2021 rok.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2021 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2022 rok.
 30. Informacja w sprawie w sprawie zatwierdzenia Raportu z wykonania Rocznego Planu Działania za 2021 r. przedłożonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej.
 31. Informacja w sprawie kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednosteki podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn.: Drugie życie mazowieckiej deszczówki w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku, oddział w Radomiu.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 34. Informacja w sprawie „Raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2021”.
 35. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie.
 36. Informacja w sprawie wniosków złożonych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 37. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, zadanie pn.: „Festiwal gier i zabaw towarzyskich” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, pn.: „Festiwal gier i zabaw towarzyskich”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 39. Informacja z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 41. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział szkół dla których Województwo Mazowieckie jest organem prowadzącym w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj Polskę”.
 44. Informacja w sprawie promocji mazowieckiej żywności wytwarzanej przez laureatów ostatnich edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 46. Informacja dotycząca organizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego 2022.
 47. Informacja dotycząca oferty sprzedaży nieruchomości położonej w Wołominie dla potrzeb planowanej medycznej szkoły policealnej oraz ewentualnie innych jednostek.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem części nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń dydaktycznych z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia innych terminów oraz kwot opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Karasia 2.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku
  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.
 52. Informacja w sprawie wniosku Fundacji Toto Animo o pozyskanie części zabudowanej działki nr 199/6, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z przeznaczeniem na budowę domu dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem.
 53. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w III i IV kwartale 2021 r. przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 54. Informacja w sprawie wstępnego Raportu Cząstkowego za rok 2021 z rozliczenia rekompensaty przyznanej spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 55. Informacja w sprawie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie.
 56. Informacja w sprawie zamiany nieruchomości z Gminą-Miasto Płock i Województwem Mazowieckim.
 57. Informacja dotycząca wolnych nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone na potrzeby rozlokowania uchodźców z Ukrainy.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy najmu części dachu budynku przy ul. Sanatoryjnej 5 w Komorowie.
 59. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie o przekazanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 22.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Grodzisk Mazowiecki pomocy rzeczowej w postaci przekazania wykonanych robót związanych z budową oświetlenia w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51”.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosków dotyczących zmiany kategorii niektórych odcinków dróg położonych na terenie powiatu pruszkowskiego.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosków dotyczących pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków drogi powiatowej nr 3114W położonych na terenie powiatu pruszkowskiego.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Pilawa dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinków dróg gminnych – ul. Wojska Polskiego i Dworcowej wraz ze skrzyżowaniami tych dróg z projektowaną drogą wojewódzką nr 805.
 64. Informacja w sprawie przeznaczenia wsparcia finansowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci.
 65. Informacja w sprawie propozycji podziału środków finansowych na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” przeniesionych z „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022.
 67. Informacja w sprawie zmian w założeniach realizacji zadania : Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów, polegającego na udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z terenu Województwa Mazowieckiego.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego” na lata 2020–2023.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do kierowania dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”.
 74. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.
 76. Informacja w sprawie finansowej realizacji dotacji przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na rzecz organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 78. Informacja w sprawie nadkontraktacji w Poddziałaniu 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z wydłużeniem realizacji projektu „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
 79. Informacja w sprawie ustalenia priorytetów pro-rata w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027).
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.
 81. Informacja w sprawie projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 82. Informacja w sprawie zmian w projekcie pozakonkursowym, pod nazwą „Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług” w ramach RPO WM 2014–2020.
 83. Informacja w sprawie zmiany formuły realizacji „zaprojektuj i wybuduj” na formułę „projektuj” i „buduj” w projekcie skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20 Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach RPO WM na lata2014–2020.
 84. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu realizowanego przez Gminę Korczew w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 85. Informacja w sprawie zadań: Zadanie I „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027”, Zadanie II „Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI”.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021.
 88. Informacja w sprawie działań informacyjno-promocyjnych związanych z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
 89. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 90. Informacja w sprawie opracowania materiałów o tradycjach muzycznych województwa mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Szlaku Tradycji.
 91. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu realizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach programu: „Przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego”.
 92. Informacja w sprawie współorganizacji koncertu z okazji 600-lecia Mińska Mazowieckiego.
 93. Informacja w sprawie przesłanych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
 94. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 95. Informacja w sprawie wysokości stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 96. Informacja w sprawie organizacji X edycji Kongresu Promocji Mazowsza.
 97. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji Konkursu wiedzy o Mazowszu.
 98. Informacja w sprawie programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
 99. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.
 100. Informacja w sprawie zadań inwestycyjnych rekomendowanych do ujęcia w budżecie na rok 2022.
 101. Informacja w sprawie szpitali psychiatrycznych dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 102. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego do projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu” realizowanego w ramach RPO WM 2014–2020.
 103. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o udzielenie pożyczki
 104. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 105. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie „Regulaminu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. dla poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości”.
 106. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 107. Informacja dotycząca realizacji zadania pod nazwą „Naprawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”.
 108. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Grochocka (OR)

Data wytworzenia: 30.03.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 30.03.2022 14:41

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2022 10:02

Liczba wyświetleń: 293


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony