{"id":577,"name":"informacje-ogolne","title":"Informacje og\u00f3lne","desc":"Zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa jest organem wykonawczym. W sk\u0142ad zarz\u0105du, licz\u0105cego 5 os\u00f3b, wchodzi marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa jako jego przewodnicz\u0105cy, 2 wicemarsza\u0142k\u00f3w i 2 cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du. Cz\u0142onkostwa w zarz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z cz\u0142onkostwem w organie innej jednostki samorz\u0105du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz\u0105dowej, a tak\u017ce z mandatem pos\u0142a i senatora.","header":"Informacje og\u00f3lne","lead":"Zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa jest organem wykonawczym. W sk\u0142ad zarz\u0105du, licz\u0105cego 5 os\u00f3b, wchodzi marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa jako jego przewodnicz\u0105cy, 2 wicemarsza\u0142k\u00f3w i 2 cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du. Cz\u0142onkostwa w zarz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z cz\u0142onkostwem w organie innej jednostki samorz\u0105du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz\u0105dowej, a tak\u017ce z mandatem pos\u0142a i senatora.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"Informacje og\u00f3lne","path":"\/pl\/bip\/zarzad\/informacje-ogolne.html","url":"\/pl\/bip\/zarzad\/informacje-ogolne.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2021-03-12 13:01:05","dateLastVersionPublicate":"2024-04-11 08:07:53","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZARZ\u0104D WOJEW\u00d3DZTWA MAZOWIECKIEGO\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E03-719 Warszawa, ul. Jagiello\u0144ska 26\u003Cbr \/\u003E tel. (+48) 22 5979-100\u003Cbr \/\u003E fax (+48) 22 5979-290\u003Cbr \/\u003E e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl\u0022\u003Eurzad_marszalkowski@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESejmik wybiera zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa, w tym marsza\u0142ka (bezwzgl\u0119dn\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w ustawowego sk\u0142adu sejmiku, w g\u0142osowaniu tajnym) i nie wi\u0119cej ni\u017c 2 wicemarsza\u0142k\u00f3w (na wniosek marsza\u0142ka zwyk\u0142\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w w obecno\u015bci co najmniej po\u0142owy ustawowego sk\u0142adu sejmiku, w g\u0142osowaniu tajnym), w ci\u0105gu 3 miesi\u0119cy od dnia og\u0142oszenia wynik\u00f3w wybor\u00f3w przez w\u0142a\u015bciwy organ wyborczy. Marsza\u0142ek, wicemarsza\u0142kowie i pozostali cz\u0142onkowie zarz\u0105du mog\u0105 by\u0107 wybrani spoza sk\u0142adu sejmiku wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZarz\u0105d wykonuje zadania nale\u017c\u0105ce do samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa, niezastrze\u017cone na rzecz sejmiku i wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych. Do zada\u0144 zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa nale\u017cy w szczeg\u00f3lno\u015bci:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Ewykonywanie uchwa\u0142 sejmiku wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Egospodarowanie mieniem wojew\u00f3dztwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udzia\u0142\u00f3w posiadanych przez wojew\u00f3dztwo,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzygotowywanie projektu i wykonywanie bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzygotowywanie projekt\u00f3w strategii rozwoju wojew\u00f3dztwa, planu zagospodarowania przestrzennego i program\u00f3w wojew\u00f3dzkich oraz ich wykonywanie,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eorganizowanie wsp\u00f3\u0142pracy ze strukturami samorz\u0105du regionalnego w innych krajach i z mi\u0119dzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekierowanie, koordynowanie i kontrolowanie dzia\u0142alno\u015bci wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych, w tym powo\u0142ywanie i odwo\u0142ywanie ich kierownik\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie regulaminu organizacyjnego urz\u0119du marsza\u0142kowskiego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003EZarz\u0105d wojew\u00f3dztwa wykonuje zadania wojew\u00f3dztwa przy pomocy urz\u0119du marsza\u0142kowskiego i wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych lub wojew\u00f3dzkich os\u00f3b prawnych. Zasady i tryb dzia\u0142ania zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa okre\u015bla statut wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPo up\u0142ywie kadencji sejmiku zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa dzia\u0142a do dnia wyboru nowego zarz\u0105du.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa organizuje prac\u0119 zarz\u0105du i urz\u0119du marsza\u0142kowskiego, kieruje bie\u017c\u0105cymi sprawami wojew\u00f3dztwa oraz reprezentuje wojew\u00f3dztwo na zewn\u0105trz. Marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa jest kierownikiem urz\u0119du marsza\u0142kowskiego, zwierzchnikiem s\u0142u\u017cbowym pracownik\u00f3w tego urz\u0119du i kierownik\u00f3w wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, je\u017celi przepisy szczeg\u00f3lne nie stanowi\u0105 inaczej. Do wydawania tych decyzji w jego imieniu marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa mo\u017ce upowa\u017cni\u0107 wicemarsza\u0142k\u00f3w, pozosta\u0142ych cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa, pracownik\u00f3w urz\u0119du marsza\u0142kowskiego oraz kierownik\u00f3w wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych. Decyzje wydane przez zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje marsza\u0142ek. W decyzji wymienia si\u0119 imiona i nazwiska cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du, kt\u00f3rzy brali udzia\u0142 w wydaniu decyzji. Od decyzji tych s\u0142u\u017cy odwo\u0142anie do samorz\u0105dowego kolegium odwo\u0142awczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewod\u0105 - do w\u0142a\u015bciwego ministra.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW sprawach niecierpi\u0105cych zw\u0142oki, zwi\u0105zanych z bezpo\u015brednim zagro\u017ceniem interesu publicznego, zagra\u017caj\u0105cych bezpo\u015brednio zdrowiu i \u017cyciu oraz w sprawach mog\u0105cych spowodowa\u0107 znaczne straty materialne marsza\u0142ek podejmuje niezb\u0119dne czynno\u015bci nale\u017c\u0105ce do w\u0142a\u015bciwo\u015bci zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa. Czynno\u015bci podj\u0119te w tym trybie wymagaj\u0105 przedstawienia do zatwierdzenia na najbli\u017cszym posiedzeniu zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":256874,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-01-04","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2024-04-11","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2021-03-12","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa jest organem wykonawczym. W sk\u0142ad zarz\u0105du, licz\u0105cego 5 os\u00f3b, wchodzi marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa jako jego przewodnicz\u0105cy, 2 wicemarsza\u0142k\u00f3w i 2 cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du. Cz\u0142onkostwa w zarz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z cz\u0142onkostwem w organie innej jednostki samorz\u0105du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz\u0105dowej, a tak\u017ce z mandatem pos\u0142a i senatora."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje og\u00f3lne"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":256874,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-01-04","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2024-04-11","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2021-03-12","closureReason":""}}]}