577;informacje-ogolne;Informacje ogólne;Zarząd województwa jest organem wykonawczym. W skład zarządu, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, 2 wicemarszałków i 2 członków zarządu. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.;Informacje ogólne;Zarząd województwa jest organem wykonawczym. W skład zarządu, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, 2 wicemarszałków i 2 członków zarządu. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.;;Zmiana treści strony.;Informacje ogólne;/pl/bip/zarzad/informacje-ogolne.html;/pl/bip/zarzad/informacje-ogolne.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2021-03-12 13:01:05;2022-08-31 11:07:29;;;Zwykła;; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
tel. (+48) 22 5979-100
fax (+48) 22 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

Sejmik wybiera zarząd województwa, w tym marszałka (bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym) i nie więcej niż 2 wicemarszałków (na wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym), w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.

Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:


Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

Po upływie kadencji sejmiku zarząd województwa działa do dnia wyboru nowego zarządu.

Marszałek województwa organizuje pracę zarządu i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania tych decyzji w jego imieniu Marszałek województwa może upoważnić wicemarszałków, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Decyzje wydane przez zarząd województwa w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje marszałek. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. Od decyzji tych służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne marszałek podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Zarząd Województwa Mazowieckiego; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[74366] Informacje ogólne;215367;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2021-01-04;Monika Gontarczyk;2022-08-31;Monika Gontarczyk;2021-03-12;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Zarząd województwa jest organem wykonawczym. W skład zarządu, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, 2 wicemarszałków i 2 członków zarządu. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Informacje ogólne; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[74366] Informacje ogólne;215367;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2021-01-04;Monika Gontarczyk;2022-08-31;Monika Gontarczyk;2021-03-12;; ; ;