Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Petycje

Zasady rozpatrywania petycji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zarządzeniem nr 434/21 z 23 sierpnia 2021 r. wprowadził zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zasady opisują tryb rozpatrywania petycji, wskazując również zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych urzędu przy załatwianiu przedmiotowych spraw. Wprowadzone zostają w związku z wejściem w życie 6 września 2015 r. nowej ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie/Marszałek Województwa Mazowieckiego/Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp;

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres urzędu, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe

  1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu rozpatrzenia petycji,
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną urzędu;
  3. nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach;
  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wymaganych przepisami ustawy o petycjach może skutkować pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.

Dane osobowe (podane w związku z petycją) mogą być przekazane administratorowi przez reprezentanta, w zakresie w jakim został przez Panią/Pana upoważniony do działania.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 04.03.2021 14:58

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2023 09:46

Liczba wyświetleń: 13136

Data opublikowania: 04.03.2021 14:58


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony