Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

26.05.2024

Geodezja i kartografia

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Zakres działań

Do działań Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii należy w szczególności wykonywanie zadań marszałka województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności dotyczących:

  • prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu,
  • wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
  • tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, aktualizacji, prowadzenia i udostępniania Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych - map topograficznych - w skali 1:10 000,
  • analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
    monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  • współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części dotyczącej obszaru województwa,
  • oraz wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Strona informacyjna departamentu CGiK

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Kluczowym zadaniem marszałka województwa określonym w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym gromadzone są podstawowe dane georeferencyjne dla obszaru województwa mazowieckiego. Dane te służą m.in. gospodarce, obronności, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody oraz potrzebom obywateli, a także stanowią podstawę do opracowywania lokalnych, regionalnych i krajowych systemów informacji przestrzennej.

Sztandarowymi produktami gromadzonymi w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowywane na jej podstawie mapy topograficzne w skali 1:10 000. W Bazie Danych Obiektów Topograficznych gromadzi się informacje o obiektach topograficznych w tym m.in. informacje o jednostkach podziału administracyjnego, sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu oraz terenach chronionych.

Dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych dostępne są bezpłatnie, natomiast pozostałe materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

Udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP)

Wydział ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej realizuje założenia społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, które są publikowane na portalu mapowym Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej  będącym elementem portalu Wrota Mazowsza.

Użytkownicy za pomocą przeglądarki internetowej mogą wyświetlić dane wektorowe i rastrowe w postaci warstw tematycznych, a także mają możliwość przybliżania, oddalania, pomiaru odległości, powierzchni i położenia. Mechanizmy MSIP umożliwiają również integrację danych pochodzących z różnych źródeł (poprzez podłączenie zewnętrznych usług WMS lub WFS), wizualizację danych przestrzennych, przeprowadzanie analiz atrybutowych i przestrzennych, analizowanie i monitorowanie zmian stanu rozwoju województwa, czy też tworzenia opracowań kartograficznych.

Partnerska E-administracja na Mazowszu

Realizowane projekty
Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął wyzwanie koordynacji i standaryzacji sposobu świadczenia usług. Rozbudowując od 2008 r. portal Wrota Mazowsza wspólnie z około 90 proc. gmin i powiatów województwa sukcesywnie rozszerza ofertę usług elektronicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu województwa mazowieckiego.

Szereg działań ukierunkowanych na wdrożenia z zakresu elektronicznej administracji oraz cyfryzacji baz wiedzy, w szczególności tych o charakterze przestrzennym – będących podstawą najważniejszych decyzji. Aby przedsięwzięcia o takim rozmachu były możliwe do realizacji konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków: partnerska współpraca i zapewnienie finansowania. Pierwszy warunek spełniony został w konsekwencji dokładniej analizy potrzeb gmin i powiatów. Przy drugim, zaś z pomocą przyszły fundusze europejskie. Aktualnie rozpoczynamy kontynuację prac przy projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 15.06.2021 14:39

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2023 08:54

Liczba wyświetleń: 6632

Data opublikowania: 15.06.2021 14:39


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony