Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

2. Edukacja

2.01. Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nazwa usługi

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Odbiorca usługi

Osoby ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter - pokój 18) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 2. Dokumentacja określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 3. Oświadczenie - wymagane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Opłaty

nie dotyczy

Numer konta

nie dotyczy

Uwagi

brak

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e- mail: iod@mazovia.pl

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego;
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; dane obejmujące uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i data jego uzyskania zostaną wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób odwołania

Od decyzji nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel.: (22) 59 79 420
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 08.09.2021 10:48

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2022 15:19

Liczba wyświetleń: 256

Powrót na początek strony