Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

17. Geodezja i kartografia

17.01. Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja)

Nazwa usługi

Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja).

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), lub bezpośrednio w siedzibie właściwego departamentu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja@mazovia.pl,
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
  • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Opłatę za udostępnianie materiałów zasobu, która jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów oblicza się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Numer konta

PKO BP S.A.

62 1020 1026 0000 1502 0240 8177

Uwagi

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

 • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797)
 • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, o którym mowa w art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.)
 • opatrzonego identyfikatorem umożliwiającym weryfikację wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, tj. przez 5 lat licząc od początku następnego roku kalendarzowego od zakończenia sprawy;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl);

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku lub ze względu na stopień skomplikowania sprawy - dwóch miesięcy.

Sposób odwołania

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, Marszałek Województwa wydaje decyzję administracyjną, od której stronie służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 3, art. 40a – 40f, art. 48a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 820), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322).

Sprawę prowadzi

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pok. 102A
tel. (22) 432 45 00, fax. (22) 432 45 01

e-mail: geodezja@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 22.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:37

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 13:19

Liczba wyświetleń: 160

Powrót na początek strony