Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.12. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Nazwa usługi

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Odbiorca usługi

Powiat, gmina, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach: od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 3. za pomocą platformy ePUAP
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP.

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na druku zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z załącznikami, tj.:

 1. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania organizatora),
 2. statut organizatora,
 3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji aktualny na dzień składania wniosku,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, lokalu lub nieruchomości stanowiącej siedzibę zakładu,
 5. dokument potwierdzający zgodę właściciela obiektu, lokalu lub nieruchomości na utworzenie i działanie zakładu aktywności zawodowej,
 6. plan działalności wytwórczej lub usługowej zakładu uwzględniający w szczególności dokładny opis planowanej działalności, plan sprzedaży, plan ekonomiczny,
 7. dokument potwierdzający rozeznanie organizatora na rynku zbytu dla planowanej działalności,
 8. projekt programu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: zakres, metody, terminy realizacji,
 9. plan pomieszczeń zakładu,
 10. projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie
  z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności,
 11. oświadczenie organizatora, że dokumentacja projektowa (plan pomieszczeń zakładu i projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności) spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 12. projekt regulaminu zakładu,
 13. projekt regulaminu zakładowego funduszu aktywności,
 14. preliminarz kosztów utworzenia zakładu z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej  z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 15. preliminarz kosztów działania zakładu z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 16. dokumenty potwierdzający wkład organizatora na pokrycie kosztów części zadania nieobjętych dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 17. dokument potwierdzający rozeznanie organizatora na rynku dla planowanej działalności,
 18. oświadczenie, że dokumentacja projektowa, wymieniona w pkt 9 i 10 spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 19. kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych przewidziane w przepisach prawa budowlanego, co do którego właściwy organ nie złożył w ustawowym terminie sprzeciwu,

informacja dotycząca dotychczasowej działalności organizatora na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opłaty

Brak.

Numer konta

Nie dotyczy.

Uwagi

Nie dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie
  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850,1921), a także w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej;
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, a  w  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres niezbędny dla zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, jak również przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, w tym Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższej Izbie Kontroli, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty organizator jest  informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia – w terminie 30 dni od dnia powiadomienia organizatora – prowadzone są negocjacje dotyczące warunków umowy i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sposób odwołania

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1934).

Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul.  Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 84, fax 22 376 85 99
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Linki

Brak

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 21.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:50

Ostatnio zaktualizował: Kamil Polańczyk

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 12:14

Liczba wyświetleń: 51

Powrót na początek strony