Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.11. Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Nazwa usługi

Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych, osoby, które już przysposobiły dziecko, kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Miejsce składania

 • osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, od poniedziałku  do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, tel. 22 376 85 01 w kancelarii I piętro pok. 125a
  lub
  Oddział w Ciechanowie, ul. Orylska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 23 673 56 09, 503 349 501
  Oddział w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 29 717 03 04, 503 349 610 
  Oddział w Płocku, ul. Kolegialna 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30, tel. 24 366 66 71, 571 251 668
  Oddział w Radomiu, ul. Mokra 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30, tel. 48 368 38 56, 503 349 653 
  Oddział w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00–15.00, tel. 25 644 06 30, 503 349 587 
 • za pośrednictwem poczty na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
  lub
  Oddział w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3a
  Oddział w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38
  Oddział w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19
  Oddział w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Mokra 2
  Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego woa.warszawa@mcps.com.pl
  lub
  Oddział w Ciechanowie – woa.ciechanow@mcps.com.pl
  Oddział w Ostrołęce – woa.ostroleka@mcps.com.pl
  Oddział w Płocku – woa.plock@mcps.com.pl
  Oddział w Radomiu – woa.radom@mcps.com.pl
  Oddział w Siedlcach – woa.siedlce@mcps.com.pl

Wymagane dokumenty

Korzystanie z poradnictwa udzielanego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

Opłaty

Brak opłat.

Numer konta

Nie dotyczy.

Uwagi

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady winny umówić się telefonicznie na spotkanie indywidualne lub przesłać zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 01, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji zadań ośrodka adopcyjnego, wynikających z art. 156 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2002 poz. 821 z późn.zm),
 2. mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora,
 3. będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji,
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
 5. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania z przyczyn formalnych.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

Sposób odwołania

Osobom ubiegającym się o udzielenia porady nie przysługują środki odwoławcze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821)

Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 01
lub jego Oddziały

Linki

Brak

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 21.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:58

Ostatnio zaktualizował: Kamil Polańczyk

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 12:10

Liczba wyświetleń: 57

Powrót na początek strony