Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

12. Zdrowie i opieka społeczna

12.05. Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami („Wpis”), wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („Zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („Aktualizacja”)

Nazwa usługi

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami („Wpis”), wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („Zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („Aktualizacja”).

Odbiorca usługi

Osoba fizyczna będąca psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1.  Do usługi „Wpis”:
  • wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów (plik do pobrania);
  • dokumenty (kserokopie) potwierdzające:
   • posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku psychologia,
   • ukończenie z wynikiem pozytywnym podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
  • oświadczenie psychologa;
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów (plik do pobrania);
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
 3. Do usługi „Aktualizacja”:
  • ankieta - aktualizacja danych (plik do pobrania);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji).

Opłaty

 1. Do usługi „Wpis”:
  opłatę za wpis w wysokości 40,00 zł należy wnieść na konto:
  93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  -z dopiskiem „ewidencja uprawnionych psychologów”.

  Kasa Urzędu otwarta jest w godz. 12.00 – 15.00.

  W ramach opłaty za wpis wnioskodawca otrzyma decyzję i zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 2. Do usługi „Zaświadczenie”:
  opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Numer konta

Jak wyżej.

Uwagi

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 87 ust 3 i art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w celu prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych oraz w celu nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania z przyczyn formalnych.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Do usługi „Wpis” i „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Sposób odwołania

Odmowa wpisu psychologa do ewidencji uprawnionych psychologów następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 21.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 08:50

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:39

Liczba wyświetleń: 282

Powrót na początek strony