Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

11. Turystyka

11.07. Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Nazwa usługi

Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami .

Odbiorca usługi

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z wymaganymi załącznikami, wymienionymi w § 6 uchwały Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Opłaty

Nie dotyczy.

Numer konta

Nie dotyczy.

Uwagi

Nie dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.


Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia umowy i jej realizacją, w celu wykonania zadania dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, realizowanego w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą publikowane w na stronie internetowej www.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego, na stronie www.dialog.mazovia.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i w jego delegaturach, a także w uchwałach Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego, w materiałach prasowych oraz promocyjno-informacyjnych województwa;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

Podanie danych osobowych jest uregulowane wzajemną umową bądź innymi ustaleniami między Województwem Mazowieckim, a podmiotem wykonującym zadanie. Na mocy tej umowy lub ustaleń Województwo odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot. Przekazanie dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, wykonania i rozliczenia porozumienia/umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie nie zawarciem umowy w przedmiotowym zakresie.

 

W przypadku wskazania w składanych dokumentach danych osobowych osób trzecich, jest Pan/Pani zobowiązany do poinformowania tych osób, że administratorem ich danych będzie Województwo Mazowieckie.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Określa każdorazowo uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Sposób odwołania

Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 
 2. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 282, z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
 4. uchwała Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1306).

Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel: (22) 59-79-244, fax (22) 59-79-502

e-mail: dkpit@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 21.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:00

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:34

Liczba wyświetleń: 140

Powrót na początek strony