Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

11. Turystyka

11.04. Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego

Nazwa usługi

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich; zmiana wpisu; wykreślenie wpisu.

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich:

 1. wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich;
 2. oświadczenie;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

Zmiana danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich:

 1. wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich;
 2. oświadczenie;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich.

Wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich:

 1. wniosek o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich;
 2. oświadczenie;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – 17 zł.

Opłata skarbowa za dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wykreślenia z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – 10 zł.

Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) w celu prowadzenia Rejestru Organizatorów Szkoleń;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania danych osobowych do Rejestru Organizatorów Szkoleń.

 

Klauzula informacyjna dla reprezentantów osób prawnych oraz osób wskazanych do kontaktu przez osoby prawne  

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących osoby prawne oraz osób wskazanych przez osoby prawne, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
 3. Dane osobowe:
  1. osób reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie właściwej reprezentacji osoby prawnej. Podanie tych danych jest warunkiem ważności czynności pojmowanych przez osobę prawną.
  2. osób wskazanych przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zostały podane przez osobę prawną.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Ponadto osobom wskazanym przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
 6. Każda osoba prawna udostępniająca dane osób, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązana do przekazania im zapisów niniejszej klauzuli informacyjnej. 

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich - w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku (jeżeli jest kompletny). Potwierdzeniem dokonania wpisu jest wydanie zaświadczenia.

Wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Przewodników Górskich – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób odwołania

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich - zażalenie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich - odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);
 4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel. (22) 59 79 516, (22) 59 79 541, (22) 59 79 549
fax. (22) 59 79 502
e-mail: dkpit@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:00

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:34

Liczba wyświetleń: 80

Powrót na początek strony