Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

11. Turystyka

11.01. Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego. Wydanie duplikatu legitymacji przewodnika górskiego

Nazwa usługi

Wydanie nowego identyfikatora przewodnika górskiego. Wydanie duplikatu legitymacji przewodnika górskiego.

Odbiorca usługi

Osoba posiadająca uprawnienia przewodnika górskiego, która utraciła legitymację lub identyfikator przewodnika górskiego (także gdy upłynął termin ważności poprzedniego).

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Identyfikator przewodnika górskiego:

 1. wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego;
 2. fotografia w formacie 3 cm x 4 cm;
 3. poprzedni identyfikator przewodnika górskiego lub oświadczenie, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata identyfikatora.

Duplikat legitymacji przewodnika górskiego.

 1. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji;
 2. fotografia w formacie 3 cm x 4 cm;
 3. oświadczenie, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata legitymacji;
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania duplikatu legitymacji przewodnika górskiego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji przewodnika górskiego – 17 zł.

Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

Załączniki należy składać w oryginałach, odpisach lub poświadczonych kopiach. Dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę dokonują:

 1. notariusz;
 2. występujący w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy będący adwokatem lub radcą prawnym;
 3. upoważniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) w celu prowadzenia Ewidencji Przewodników Górskich;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania danych osobowych do Ewidencji Przewodników Górskich.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku (jeżeli jest kompletny).

Sposób odwołania

Zażalenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);
 4. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868, z późń. zm.);
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
pokój 308 (piętro III), tel. 22 59 79 541, tel. 22 59 79 516
e-mail: dkpit@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:59

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:33

Liczba wyświetleń: 118

Powrót na początek strony