Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

11. Turystyka

11.03. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego

Nazwa usługi

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego. Nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar. Nadanie uprawnień przewodnika górskiego wyższej klasy.

Odbiorca usługi

Osoba chcąca uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego, uprawnienia przewodnika górskiego na dodatkowy obszar lub uprawnienia przewodnika górskiego wyższej klasy.

Uprawnienia przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 3. nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 4. odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego:

 1. wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego;
 2. świadectwo lub dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego, średniego branżowego lub wyższego;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 4. świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 5. 3 fotografie o wymiarach 3 cm x 4 cm;
 6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar:

 1. wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar;
 2. świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

 

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego wyższej klasy:

 1. wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego wyższej klasy;
 2. świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 3. dokument potwierdzający prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II albo klasy I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę, wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
 4. oświadczenie o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego klasy III lub klasy II, obejmującym także przejścia w warunkach zimowych, a w przypadku przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe;
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

 • Poświadczenie zgodności dokumentu przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego podlega opłacie skarbowej - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nadania uprawnień przewodnika górskiego, nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar, nadania uprawnień przewodnika górskiego wyższej klasy – 10 zł.

Numer konta

Opłatę skarbową wnosi się na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

Załączniki należy składać w oryginałach, odpisach lub poświadczonych kopiach. Dokonanie poświadczeń za zgodność
z oryginałem dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę dokonują:

 • notariusz;
 • występujący w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy będący adwokatem lub radcą prawnym;
 • upoważniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Osoby, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego przystępują do egzaminu obejmującego dodatkowy obszar
bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa
  w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) w celu prowadzenia Ewidencji Przewodników Górskich;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania danych osobowych do Ewidencji Przewodników Górskich.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób odwołania

Odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);
 4. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868, z późń. zm.);
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel. (22) 59 79 516, (22) 59 79 541, (22) 59 79 549
fax. (22) 59 79 502
e-mail: dkpit@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:00

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:34

Liczba wyświetleń: 170

Powrót na początek strony